ទស្សនាវដ្ដី​កម្ពុជសុរិយា គ.ស ១៩៤២

  •  
  •  

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៤ ខ្សែទី ១ គ.ស. ១៩៤២ ព.ស. ២៤៨៤
D-បញ្ជីរឿង 
១- ព្រះរាជពិធីរាជាភិសេក នៃព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្ដម សីហនុ វរ្ម័ន ព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាធិបតី
២- ប្រវត្ដិអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ (សង្ខេប) –លោកសឺដែស ចាងហ្វាងសាលាបារាំងសែស នៅចុងបូព៌ាប្រទេសរៀបរៀង៣១
៣- ពង្សាវតារប្រទេសរោម ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗ ក្នុងពង្សាវតារលោក (តពីឆ្នាំ១៩៤១ មក)៣៥
៤- ប្រវត្ដិពួកឧបាសក ឧបាសិកា ជាសាវ័ក សាវិការបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ ទី១ ប្រវត្ដិបស្សៈនិងភល្វិក៣៨
៥- ច្បាប់ពាក្យចាស់៤១
៦- ភូមិសាស្ត្រសង្ខេប នៃក្រុងម៉ានីល៤៤
៧- រឿងព្រេងខ្មែរ រឿងស្រីពីរនាក់ដណ្ដើមកូនគ្នា៤៩
រូបក្រៅរឿង ព្រះបរមឆាយាល័ក្ខណ៍ ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្ដម សីហនុវរ្ម័នព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាធិបតី
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៤ ខ្សែទី ២ គ.ស. ១៩៤២ ព.ស. ២៤៨៤
D-បញ្ជីរឿង 
១- ព្រះរាជពិធីរាជាភិសេក នៃព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្ដម សីហនុ វរ្ម័ន ព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាធិបតី (តមកនិងចប់)
២- ប្រវត្ដិទង់ប្រចាំជាតិខ្មែរ –ឧកញ៉ា ទេពពិទូរ ក្រសេម២៩
៣-ប្រវត្ដិអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ(សង្ខេប) –លោកសឺដែសចាងហ្វាងសាលាបារាំងសែសចុងបូព៌ាប្រទេសរៀបរៀង តមក៣៧
៤- ច្បាប់វិធុរបណ្ឌិត (ពាក្យកាព្យ)៤២
៥- ប្រវត្ដិពួកឧបាសក ឧបាសិកា ជាសាវ័ក សាវិការបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់(តមក)ទី២ប្រវត្ដិសុទន្ត គហបតី៤៥
៦- ពង្សាវតាររោម ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារលោក (តមក)៤៧
៧- រឿងព្រេងខ្មែរ (រឿងដឹងសងដឹង អំបែងសងអំបែង)៥១
រូបក្រៅរឿង រូបប្រាសាទបន្ទាយស្រី កសាងក្នុងសម័យនៃការរចនាកំពុងចំរើនបរិបូរណ៍កាលពីសតវត្សរ៍ទី ១៦នៃពុទ្ធសករាជ
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៤ ខ្សែទី ៣ គ.ស. ១៩៤២ ព.ស. ២៤៨៤
D-បញ្ជីរឿង 
១- មហាភារតៈ (សង្ខេប)
២- ប្រវត្ដិពួកឧបាសក ឧបាសិកាជាសាវ័ករបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ ទី៣ ប្រវត្ដិចិត្តគហបតី
៣- ច្បាប់វិធុរបណ្ឌិត (តមកនិងចប់)១០
៤- ភូមិសាស្ត្រសង្ខេបនៃប្រទេសផ្សេងៗ អំពីប្រទេសអល្លីម៉ាញ១៣
៥- ពង្សាវតាររោម ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារលោក (តមក)១៧
៦- សេចក្ដីប្លែកៗ២១
៧- រឿងព្រេងខ្មែរ (រឿងសេដ្ឋីបីនាក់)២៦
រូបក្រៅរឿង រូបរាជសីហ៍អង្គុយ សក់គេធ្លាក់ជាក្បាច់ រចនាបែបប្រាសាទបាខែង ព.ស ១៤៤៣.
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៤ ខ្សែទី ៤ គ.ស. ១៩៤២ ព.ស. ២៤៨៤
D-បញ្ជីរឿង 
១-រឿងព្រះបាទអសោកមហារាជ –អ្នកអាចារ្យ គឹម អាន ប្រែចេញពីភាសាបារាំងសែសមកជាភាសាខ្មែរនៅមានត
២- ច្បាប់ទូន្មានខ្លួន១០
៣- ភូមិសាស្ត្រសង្ខេប នៃប្រទេសផ្សេងៗ អំពីប្រទេសអាល្លីម៉ាញ (តមក)១២
៤- ពង្សាវតាររោម ស្រងយកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗ ក្នុងពង្សាវតារលោក (តមក)១៥
៥- ប្រវត្ដិពួកឧបាសក ឧបាសិកា ជាសាវ័ករបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ ទី៤ ប្រវត្ដិរបស់ហត្ថក អាឡវក១៨
៦- រឿងមហាភារតៈ (តមក)២១
៧- រឿងព្រេងខ្មែរ រឿងស្វាលួចមកុដស្ដេច២៤
៨- សេចក្ដីជូនដំណឹង 
រូបក្រៅរឿង រូបរាជសីហ៍ខ្មែរ រចនាបែបភ្នំគូលែន (ក្នុង ព.ស ១៣៦៨)
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៤ ខ្សែទី ៥ គ.ស. ១៩៤២ ព.ស. ២៤៨៤
D-បញ្ជីរឿង 
១- រឿងព្រះបាទធម្មាសោកមហារាជ –អ្នកអាចារ្យគឹម អាន ប្រែចេញពីភាសាបារាំងសែសមកជាខេមរភាសា (តមក)
២- ច្បាប់ទូន្មានខ្លួន (តមកនិងចប់)
៣- ប្រស្នាចំរើនសតិបញ្ញា ប្រស្នាទី១ សួរនិងឆ្លើយអំពីរដូវទាំង ៣១១
៤- ភូមិសាស្ត្រសង្ខេប នៃនានាប្រទេស អំពីប្រទេសអល្លីម៉ាញ (តមកនិងចប់)១៤
៥- អំពីពង្សាវតារនៃប្រទេសរោម ដកស្រង់យកមកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារលោក(តមក)១៨
៦- ប្រវត្ដិពួកឧបាសក ឧបាសិកា ជាសាវ័ករបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ ទី៥.៦ ប្រវត្ដិរបស់មហានាមសករាជនិង ឧគ្គគហបតី២៤
រូបក្រៅរឿង រូបទ្វារបាល នៅក្នុងតួប្រាសាទកណ្ដាល នៃប្រាសាទបន្ទាយស្រី រចនាបែបប្រាសាទបន្ទាយស្រី សតវត្សទី១៦ នៃពុទ្ធសករាជ
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៤ ខ្សែទី ៦ គ.ស. ១៩៤២ ព.ស. ២៤៨៤
D-បញ្ជីរឿង 
១-អក្សរសាស្ត្រខ្មែរ –លោកសឺដែសចាងហ្វាងសាលាបារាំងសែសនៅចុងបូព៌ាប្រទេសរៀបរៀង (តមកនិងចប់)
២- មហាភារត (សង្ខេប តមក)១០
៣- ភូមិសង្ខេបរបស់នានាប្រទេស អំពីភូមិសាស្ត្រប្រទេសអង់គ្លេស១៤
៤- ពង្សាវតារប្រទេសរោម ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារលោក (តមក)១៧
៥- ប្រស្នាចំរើនសតិបញ្ញា ខ ១ និយាយអំពីរដូវទាំង ៣ (តមក)២១
៦- រឿងព្រេងខ្មែរ រឿងព្រះរាជវិនិច្ឆ័យក្ដីទាំង ៤២៤
រូបក្រៅរឿង រូបទ្វារបាល នៅប្រាសាទព្រះគោ ការរចនាសម័យប្រាសាទព្រះគោ កាលពីសតវត្សរ៍ទី ១៥ នៃព្រះពុទ្ធសករាជ
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៤ ខ្សែទី ៧ គ.ស. ១៩៤២ ព.ស. ២៤៨៤
D-បញ្ជីរឿង 
១- វិទ្យុទេសនាកាន់ទី១ –ព្រះតេជព្រះគុណ ព្រះសាក្យវង្ស គ្រូបង្រៀនសំស្ក្រឹតនៅសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់សំដែង
២- មហាភារតសង្ខេប (តមកនិងចប់)១២
៣- រឿងព្រះបាទអសោកមហារាជ –អ្នកអាចារ្យគឹម អាន ប្រែពីភាសាបារាំងសែសមកជាខេមរភាសា (តមក)១៦
៤- ភូមិសាស្ត្រសង្ខេបនៃនានាប្រទេស អំពីភូមិសាស្ត្រប្រទេសអង់គ្លេស (តមក)២០
៥-ពង្សាវតារក្រុងរោម ស្រង់និងតប្រែអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារលោក (តមក)២៣
៦- ប្រស្នាចំរើនសតិបញ្ញា ខ ១ និយាយពីរដូវទាំង ៣ ជាសេចក្ដីចោទឆ្លើយ (តមកនិងចប់)២៧
៧- រឿងព្រេងខ្មែរ (រឿងព្រះរាជវិនិច្ឆ័យក្ដីទាំង ៤ ) (តមកនិងចប់)៣០
រូបក្រៅរឿង រូបក្បាលយក្ខ នៅទ្វារបញ្ឆោតប្រាសាទបាគង ការរចនាប្រាសាទព្រះគោ សតវត្សរ៍ទី ១៥ នៃពុទ្ធសករាជ
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៤ ខ្សែទី ៨ គ.ស. ១៩៤២ ព.ស. ២៤៨៤
D-បញ្ជីរឿង 
១- វិទ្យុទេសនា កណ្ឌទី ២ របស់ –ព្រះតេជគុណ ព្រះសិរីសម្មតិវង្ស ចាងហ្វាងសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់សំដែង
២- រឿងព្រះបាទអសោកមហារាជ –អ្នកអាចារ្យគឹម អាន ប្រែពីភាសាបារាំងសែសមកជាខេមរភាសា (តមក)១០
៣- ប្រវត្ដិពួក ឧបាសក ឧបាសិកា ជាសាវកសាវិកា របស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទី ៧-៨ ប្រវត្ដិរបស់ ឧគ្គ ហត្ថិគាមក និងអម្ពដ្ឋ១៤
៤- ភូមិសាស្ត្រសង្ខេបនានាប្រទេស អំពីភូមិសាស្ត្រប្រទេសអង់គ្លេស (តមក)១៧
៥- ពង្សាវតាររោម ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារលោក (តមក)២២
៦- លោក នេយ្យ ពាក្យកាព្យ របស់ –អ្នកឧកញ៉ា វង្សាសរពេជ្ញ (នង) (តមក)២៩
រូបក្រៅរឿង ក្បាច់នៅយ៉ដែលលយចេញពីប្រាសាទកណ្ដាលនៃប្រាសាទបន្ទាយសំរែ ។ ការរចនាសម័យប្រាសាទនគរវត្ត សតវត្សរ៍ទី ១៧ នៃពុទ្ធសករាជ
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៤ ខ្សែទី ៩ គ.ស. ១៩៤២ ព.ស. ២៤៨៥
D-បញ្ជីរឿង 
១- វិទ្យុធម្មទេសនាកណ្ឌទី ៣ –ព្រះតេជព្រះគុណ ព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យ (ជ . ណាត) ចាងហ្វាងរងសាលាបាលី ជាន់ខ្ពស់សំដែង
២- អភិនវភាសិត –លោកគ្រូអាចារ្យ អ៊ុក ជា ក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក ជាអ្នកតែងនិងរៀបរៀង១២
៣- ពង្សាវតាររោម ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារលោក (តមក)២១
៤- ភូមិសាស្ត្រសង្ខេបនានានៃប្រទេស អំពីប្រទេសអង់គ្លេស (តមកនិងចប់)២៧
រូបក្រៅរឿង រូបក្បាច់សិលានៅក្រោមហោជាងខាងលើមាត់ទ្វារប្រាសាទសម្បូរ (ព.ស ១១៤៣)
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៤ ខ្សែទី ១០ គ.ស. ១៩៤២ ព.ស. ២៤៨៥
D-បញ្ជីរឿង 
១-វិទ្យុធម្មទេសនាកណ្ឌទី៤ –ព្រះបាឡាត់ឃោសនា គ ហ ចៀវ អាចារ្យបង្រៀនសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់សំដែង
២- លោកន័យ ពាក្យកាព្យ របស់ –អ្នកឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ (នង) (តមក)១៣
៣- អភិនវភាសិត ភាគទី១ របស់ –លោកគ្រូអាចារ្យ អ៊ុក ជា ក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក (តមកនិងចប់)១៦
៤- ពង្សាវតាររោម ស្រង់ពីគោលចារឹកផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារលោក (តមក)២៥
៥- ភូមិសាស្ត្រសង្ខេបនៃនានាប្រទេស អំពីប្រទេសអឺរ៉ុប២៩
រូបក្រៅរឿង រូបព្រះពោធិសត្វអវលោកិតេស្វរៈ បែបរចនាប្រាសាទបាយ័ន (ព.ស ១៧៤៣)
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៤ ខ្សែទី ១១-១២ គ.ស. ១៩៤២ ព.ស. ២៤៨៥
D-បញ្ជីរឿង 
១- វិទ្យុធម្មទេសនា កណ្ឌទី៥ –លោកគ្រូអាចារ្យ ម៉ិញ ន៉ាគ្រី ក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដកនៅក្រសួងពុទ្ធសាសន បណ្ឌិត្យ សំដែង
២- សេចក្ដីផ្សេងៗ១២
៣- លោកន័យ ពាក្យកាព្យ របស់ –ឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ នង (តមក)២០
៤- រឿងព្រះបាទអសោកមហារាជ –អ្នកអាចារ្យ កឹម អាន ប្រែពីបារាំងសែសមកជាខេមរភាសា (តមក)២៧
៥- ពង្សាវតារក្រុងរោម ស្រងយកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗ ក្នុងពង្សាវតារលោក (តមក)៣៣
៦- ភូមិសាស្ត្រសង្ខេបនៃប្រទេសនានា អំពីភូមិសាស្ត្រប្រទេសអាមេរិកខាងជើង៤១
៧- ប្រវត្ដិពួកឧបាសក ឧបាសិកា ជាសាវ័កសាវិការបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទី៩ ប្រវត្ដិជីវិតកោមារភច្ច ទី១០ ប្រវត្តិកុលបិតាគហបិ៤៨
៨- ប្រស្នាចំរើនសតិបញ្ញា ប្រស្នាខ ទី២ សួរនិងឆ្លើយអំពីខ្វាក់និងខ្វិន៥១
៩- រឿងព្រេងខ្មែរ (រឿងចៅម្ចាស់ផ្ទះនិងចៅសុំសំចត)៥៤
១០- ប្រវត្ដិនកុលបិតាគហបតី៤៨
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៤ ខ្សែទី ១៣-១៤ គ.ស. ១៩៤២ ព.ស. ២៤៨៥
B-ខ្សែ ១៣,១៤ 
D-បញ្ជីរឿង 
១- វិទ្យុធម្មទេសនា កណ្ឌទី ៦ –លោកអាចារ្យ សា ឌុម ក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក សំដែង
២- អំពីមហាចិន្ដវិកាលីទាស និងកិច្ចការជាថ្វីដៃរបស់លោក១១
៣- ប្រវត្ដិពួកឧបាសិកា ជាសាវិការបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ ១/ ប្រវត្ដិនាងសុជាតាសេនីយ៍ធីតា២១
៤- លោកន័យ ពាក្យកាព្យ របស់ –អ្នកឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ នង (តមក)២៤
៥- ពិធីទ្វាទសមាស តាមទំនៀមព្រាហ្មណ៍ក្នុងនគរពារាណសី (ឥណ្ឌៀ) –ឧកញ៉ាទេពពិទូរ ក្រសេម៣២
៦- ភូមិសាស្ត្រសង្ខេបនៃនានាប្រទេស អំពីភូមិសាស្ត្រនៃប្រទេសអាមេរិកកណ្ដាល៣៥
៧- ពង្សាវតារ ក្រុងរោម ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗ ក្នុងពង្សាវតារលោក (តមក)៤១
៨- រឿងព្រះបាទអសោកមហារាជ –អ្នកអាចារ្យគឹម អាន ប្រែចេញពីភាសាបារាំងសែសមកជាខេមរភាសា (តមក)៤៤
៩- ប្រស្នាចំរើនសតិបញ្ញា ៖ – សួរនិងឆ្លើយអំពីខ្វាក់ខ្វិន (តមកនិងចប់)៥៣
– សួរនិងឆ្លើយអំពីសក់៥៥
– សួរនិងឆ្លើយអំពីស្លានិងបារី៥៧
– សួរនិងឆ្លើយអំពីពុកមាត់៥៩
៩a- រឿងព្រេងខ្មែរ រឿងបុរសបាញ់ទុង៦១
១០- សេចក្ដីជូនដំណឹង 
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៤ ខ្សែទី ១៥-១៦ គ.ស. ១៩៤២ ព.ស. ២៤៨៥
B-ខ្សែ ១៥,១៦ 
D-បញ្ជីរឿង 
១- វិទ្យុធម្មទេសនា កណ្ឌទី ៧ –ព្រះគ្រូមុនីសុមេធ (កេត ឋិតសីណេ) ក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដកសំដែង
២- បិសាចស្នេហា –និពន្ធមន្ត្រី អ្នកតែងសេចក្ដីនៅព្រះរាជបណ្ណាល័យជាអ្នកតែង
៣- កុម្ភជាតក –លោកគ្រូអាចារ្យ ឈឹម ស៊ុម គ្រូបង្រៀនសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ ប្រែនិងរៀបរៀង ពីគម្ពីរខុទ្ទ និកាយ ព្រមទាំងអដ្ឋកថា២៦
៤- ពិធីទ្វាទសមាស តាមទំនៀមព្រាហ្មណ៍ នៅនគរពារាណសី (ប្រទេសឥណ្ឌៀ) តមកនិងចប់ –ឧកញ៉ាទេពពិទូរ ក្រសេម៣៥
៥- លោកន័យ ពាក្យកាព្យ របស់ –លោកអ្នកឧកញ៉ាវង្សាសារពេជ្ញ (នង) (តមក)៤០
៦- ប្រវត្ដិពួកឧបាសិកា ជាសាវិការបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ ទី២ ប្រវត្ដិនាងវិសាខា មិគារមាតា៤៩
៧- រឿងព្រេងខ្មែរ រឿងអាមាត្យរក្សាព្នៅព្រះរាជទ្រព្យ៥៩
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៤ ខ្សែទី ១៧-១៨ គ.ស. ១៩៤២ ព.ស. ២៤៨៥
B-ខ្សែ ១៧,១៨ 
D-បញ្ជីរឿង 
១- វិទ្យុទេសនា កណ្ឌទី ៩ –លោកអាចារ្យ យូរ អ៊ុន ក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដកសំដែង
២- ច្បាប់ប្រុស ចំលងចេញបោះពុម្ពផ្សាយ តាមច្បាប់សាស្ត្រាស្លឹករឹត១២
៣- បិសាចស្នេហា –និពន្ធមន្ត្រីអ្នកតែងសេចក្ដី នៅព្រះរាជបណ្ណាល័យជាអ្នកតែង (តមកនិងចប់)២០
៤- កុម្ភជាតក –លោកគ្រូអាចារ្យ ឈឹម ស៊ុម គ្រូបង្រៀននៅសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ប្រែនិងរៀបរៀងពីគម្ពីរខុទ្ទក និកាយ តឹសនិបាត (តមកនិងចប់)៤២
៥- រឿងព្រេងខ្មែរ (រឿងស្ត្រីស្មោះត្រង់និងស្វាមី)៦២
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៤ ខ្សែទី ១៩-២០ គ.ស. ១៩៤២ ព.ស. ២៤៨៥
B-ខ្សែទី ១៩, ២០ 
D-បញ្ជីរឿង 
១- វិទ្យុធម្មទេសនា ក្រុងភ្នំពេញ កណ្ឌទី ១០ –លោក អាចារ្យ ញូង សឿង ក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដកសំដែង
២- ច្បាប់ស្រីចំលងចេញបោះពុម្ពផ្សាយអំពីច្បាប់សាស្ត្រាស្លឹករឹត១៤
៣- ច្បាប់អរិយសត្ថាចំលងចេញបោះពុម្ពផ្សាយអំពីច្បាប់សាស្ត្រាស្លឹករឹត២៦
៤- សេចក្ដីសង្ខេបនៃគម្ពីរបព្វាតន្ដ្រ៣១
៥- ពង្សាវតាររោម ស្រង់ចេញពីគោលចារឹកផ្សេងៗ ក្នុងពង្សាវតារលោក (តមក)៣៧
៦- ភូមិសាស្ត្រសង្ខេប ប្រទេសអាមេរិកខាងត្បូង៥០
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៤ ខ្សែទី ២១-២២ គ.ស. ១៩៤២ ព.ស. ២៤៨៥
B-ខ្សែទី ២១, ២២ 
D-បញ្ជីរឿង 
១- វិទ្យុធម្មទេសនា កណ្ឌទី ១២ –លោកគ្រូអាចារ្យពាង សុខ ក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដកសំដែង
២- លទ្ធិកម្មសុត្ដី ពិធីដុតខ្លួនឱ្យស្លាប់ទៅតាមប្ដីដែលស្លាប់ទៅហើយ របស់ស្រីឥណ្ឌៀ –ឧកញ៉ា ទេពពិទូរក្រសេមគន្ថរចនបណ្ឌិត
៣- ច្បាប់ផ្សេងៗភាគ ៣ ៖ – ច្បាប់រាជនេតិ១១
៣a- ច្បាប់បណ្ដាំបិតា១៧
៣b- ច្បាប់ហៃមហាជន២៤
៤- សេចក្ដីកត់ហេតុផ្សេងៗ៣២
៥- ប្រវត្ដិសាវិការបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ ៣/ ប្រវត្ដិនាងខុជ្ជុត្ដរា ឧបាសិកា ៤/ ប្រវត្ដិព្រះនាងសាមាវតីរាជទេវី៣៧
៦- អំពីគម្ពីរបញ្ចតន្ដ្រសង្ខេប (តមកនិងចប់) .៤៩
៧- រឿងព្រះបាទអសោកមហារាជ –អ្នកអាចារ្យ គឹម អាន ប្រែនិងរៀបរៀង (តមក)៦២
៨- ពង្សាវតារក្រុងរោម ស្រង់យកពីគោលចារឹកផ្សេងៗ ក្នុងពង្សាវតារលោក(តមក)៧៦
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៤ ខ្សែទី ២៣-២៤ គ.ស. ១៩៤២ ព.ស. ២៤៨៥
B-ខ្សែទី ២៣-២៤ 
D-បញ្ជីរឿង 
១- វិទ្យុធម្មទេសនា កណ្ឌទី ១៣ –ព្រះគ្រូវិនយធម្ម ហី ជា ក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដកសំដែង
២- ច្បាប់ផ្សេងៗភាគ ៤ ៖ ២a- ច្បាប់មហានេតិ រាជសួស្ដី១០
២b- ល្បើកច្បាប់ក្រិត្យក្រម របស់ –ព្រះគ្រូវិសុទ្ធិរង្សី ទិត វត្តសិរីសាគរ២៧
៣- ប្រវត្ដិពួកឧបាសក ជាសាវិការបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ៈ – នាងខត្ដរា នន្ទមាតា៤៥
– នាងសុប្បវាសា កោលិយធីតា៤៨
៤- រឿងព្រះបាទអសោក –អ្នកអាចារ្យ គឹម អាន ប្រែនិងរៀបរៀង (តមក)៥០
៥- ពង្សាវតាររោម ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗ ក្នុងពង្សាវតារលោក (តមកនិងចប់)៦៦
៦- ភូមិសាស្ត្រសង្ខេប នៃទ្វីបអូស្ត្រាលី៧៣
7- សេចក្ដីជូនដំណឹង 
៨- សេចក្ដីជូនពរឆ្នាំថ្មី

  •  
  •  
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments