ស៊ប់ – ស៊ុប

  •  
  •  

វចនានុក្រមខ្មែរ សម្ដេច ជួន ណាតទំព័រ

ស៊ប់

កិ. ឬ កិ.វិ. គ្រប់គ្រាន់, ពេញទី, ពេញលេញ, ឥតខ្វះខាត; ទៀងទាត់ : ស៊ប់ចិត្ត; ចុះចិត្តស៊ប់, ជឿស៊ប់, ចូលស៊ប់; តាំងស៊ប់ ។ ស៊ប់សួន ស៊ប់មាំ; ទៀងទាត់ប្រាកដ, ឥតប្រែប្រួល : ដាក់ឱ្យស៊ប់សួន ។ ស៊ប់ស៊ាំ ស៊ាំចិត្តស៊ប់, ថ្នឹកចិត្តគំនិតមិនញញើតញញើម ។

៩៤៩

ស៊ុប

ន. (សំ.),(បា.)(សូប; ស៊ូប៉ិ៍ Soupe) សម្លទឹក ។ ព. ទ. ឈ្មោះសម្លទឹកមួយប្រភេទ មានសញ្ជាតិអំពីប្រទេសអឺរ៉ុប : តាមទម្លាប់, គេច្រើនប្រើទឹកស៊ុបតែក្នុងពេលបាយល្ងាច (ម. ព. សូប ផង) ។

១០៣៤

 


  •  
  •  
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments