ទស្សនាវដ្ដី​កម្ពុជសុរិយា គ.ស. ១៩៤១

  •  
  •  

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ១ គ.ស. ១៩៤១ ព.ស. ២៤៨៣
A-កម្ពុជសុរិយា 
D-បញ្ជីរឿង 
១- កថាមុខ នៃវេយ្យាករណ៍សំស្ក្រឹតភាគទី ២សូមឧទ្ទិសដោយគោរព ចំពោះលោក ល្វី ហ្វីណូត៍ ដែលអនិច្ចកម្មទៅ
២- ទំនៀមទម្លាប់និងរឿងព្រេងនៅស្រុកខ្មែរ អំពីអ្នកតាឃ្លាំងមឿង២៤
៣- ច្បាប់សុភាសិត –ឧកញ៉ាវង្សាសារពេជ្ញ នង ចាងហ្វាងក្រុមរាជបណ្ឌិត្យ 
៤- ពង្សាវតារក្រិក (តពីភាគ ១២ ឆ្នាំ ១៩៤) 
៥- រឿងព្រេងខ្មែរ រឿងអាឡេវ (ទី ២) របស់ –ឧកញ៉ាប្រាជ្ញាធិបតី យិន ចាងហ្វាងក្រុមព្រះរាជនិពន្ធ 
រូបក្រៅរឿង ៦- ប្រាសាទបាយ័ន- ទ្វារចូលខាងកើត- រូបនាងអប្សរនៅនឹងសសរមួយ 
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ២ គ.ស. ១៩៤១ ព.ស. ២៤៨៣
A-កម្ពុជសុរិយា 
C-ព្រះរាជបណ្ណាល័យកម្ពុជា 
D-បញ្ជីរឿង 
១- វាចាប្រាស្រ័យរបស់ –លោកអង្គដ្រេ សួរម៉ែរ
២- កថាមុខ នៃវេយ្យាករណ៍សំស្ក្រឹតភាគទី ២ (តមកនិងចប់)
៣- ច្បាប់សុភាសិត របស់ –លោកអ្នកឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ និង (តមក)២៣
៤- ពង្សាវតារក្រិច ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗ ក្នុងពង្សាវតារលោក (តមក)២៧
៥- និទានរឿងព្រេងខ្មែរ (អាឡេវទី២ ) របស់ –អ្នកឧកញ៉ាប្រាជ្ញាធិបតីយិន ចាងហ្វាងក្រុមព្រះរាជនិពន្ធ (តមក)៣២
រូបក្រៅរឿង ៦- បាគង នេះរូបជាន់ក្រោមនៃបៀងទី ៥
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ៣ គ.ស. ១៩៤១ ព.ស. ២៤៨៣
A-កម្ពុជសុរិយា 
C-ព្រះរាជបណ្ណាល័យ 
D-បញ្ជីរឿង 
១- អំពីព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូស៊ីន –លោកអង់ដ្រេមីកូត៍ រៀបរៀង
២- កាលពី ១៦ ខែមុននេះ
៣- ច្បាប់សុភាសិត របស់ –អ្នកឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ នង(តមក)១៣
៤- ពង្សាវតារប្រទេសក្រិច រៀបរៀងតាមគោលចារឹកផ្សេងៗ នៃពង្សាវតារលោក (តមក)១៨
៥- អនាម័យកថា –ខេមររង្សី រៀបរៀង២៧
៦- និទានរឿងព្រេងខ្មែរ (រឿងអាឡេវទី ២) របស់ –អ្នកឧកញ៉ាប្រាជ្ញាធិបតី យិន ចាងហ្វាងក្រុមព្រះរាជានិពន្ធ(តមក)៣២
រូបក្រៅរឿង ៧- នគរវត្ត រូបនាងអប្សរនៅទ្វាចូលទិសខាងលិច
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ៤ គ.ស. ១៩៤១ ព.ស. ២៤៨៣
A-កម្ពុជសុរិយា 
C-ព្រះរាជបណ្ណាល័យ 
D-បញ្ជីរឿង 
១- ប្រទេសលាវជាស្រុកមួយនៅក្នុងឱវាទប្រទេសឥណ្ឌូស៊ីន –លោកលាវេទយៈ រៀបរៀង
២- អំពីព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូស៊ីន –លោកដុកទ័រអង់ដ្រេ មីកូត៍ រៀបរៀង
៣- ពង្សាវតារប្រទេសក្រិច រៀបរៀងតាមគោលចារឹកផ្សេងៗ ក្នុងពង្សាវតារលោក (តមក)១៦
៤- ច្បាប់សុភាសិតរបស់ –អ្នកឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ នង (តមក)២៣
រូបក្រៅរឿង ៥- ប្រាសាទបាយ័ន រូបរាជសីហ៍នៅទ្វារចូលទិសខាងជើង
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ៥ គ.ស. ១៩៤១ ព.ស. ២៤៨៣
A-កម្ពុជសុរិយា 
D-បញ្ជីរឿង 
១- អ្វីដែលហៅថាមុខរបរ ?ដោយ –ខេមររង្សី
២- កំណត់ស្ដីពីការប្រឆាំងការឃោសនា ជាភាសាខ្មែរ
៣- ច្បាប់សុភាសិត (កំណាព្យខ្មែរ) ដោយ –ឧកញ៉ា វង្សាសរពេជ្ញ នង (ត)១១
៤- អនាម័យកថា ដោយ –ខេមររង្សី (ត)១៥
៥- រឿងនិទានប្រជាប្រិយមិនទាន់បោះពុម្ព រឿងអាឡេវភាគ ទី២ ដោយ –ឧកញ៉ាប្រាជ្ញាធិបតី យិន(ត)២១
រូបក្រៅអត្ថបទ ៦- ហ្លួងប្រាបាង ក្រមុំនៅហ្លួងប្រាបាង
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ៦ គ.ស. ១៩៤១ ព.ស. ២៤៨៣
A-កម្ពុជសុរិយា 
C-ព្រះរាជបណ្ណាល័យ 
D-បញ្ជីរឿង 
១- ការឆ្លើយតបនិងវិទ្យុបាងកក កាលពីថ្ងៃ ១១ . ១ . ៤១
២- អំពីព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូស៊ីន របស់ –ដុកទ័រអង់ដ្រេ មីកូត៍ (តមក)
៣- អាជីវកម្មគឺអ្វី ? របស់ –ខេមររង្សី (តមក)១២
៤- ច្បាប់សុភាសិត របស់ –អ្នកឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ នង (តមក)១៥
៥- ពង្សាវតារក្រិច ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារ លោក (តមក)១៩
៦- រឿងព្រេងខ្មែរ (រឿងអាឡេវទី២) របស់ –អ្នកឧកញ៉ាប្រាជ្ញាធិបតី យិន(តមក)២៥
រូបក្រៅរឿង ៧- សាមណេរ(ប្រទេសលាវ) ពិធីបុណ្យស្រង់ព្រះពុទ្ធរូប
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ៧ គ.ស. ១៩៤១ ព.ស. ២៤៨៣
A-កម្ពុជសុរិយា 
C-ព្រះរាជបណ្ណាល័យ 
D-បញ្ជីរឿង 
១- និយាយអំពីអារ្យធម៌របស់ប្រទេសឥណ្ឌាសម័យបុរាណ
២- អំពីពន្ធ (ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូស៊ីន)
៣- អនាម័យកថា របស់ –ខេមររង្សី (តមក)
៤- ច្បាប់សុភាសិត របស់ –អ្នកឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ នង (តមក)១៣
៥- ដំណឹងផ្សេងៗ១៧
៦- រឿងព្រេងខ្មែរ (រឿងអាឡេវទី ២) របស់ –អ្នកឧកញ៉ាប្រាជ្ញាធិបតី យិន (តមក)២៤
រូបក្រៅរឿង ៧- ហ្លួងព្រះបាង ក្បួនហែព្រះរាជទ្រព្យកំពុងហែចូលទៅវត្តនានាដើម្បីស្រង់ព្រះពុទ្ធរូប
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ៨ គ.ស. ១៩៤១ ព.ស. ២៤៨៣
A-កម្ពុជសុរិយា 
C-ព្រះរាជបណ្ណាល័យ 
D-បញ្ជីរឿង 
១- និយាយអំពីបាតសមុទ្រ
២- និយាយអំពីសេចក្ដីសំខាន់ៗក្នុងសៀវភៅមួយរបស់ប្រទេសជប៉ុន
៣- ចំពោះប្រទេសបារាំងសែស១១
៤- ច្បាប់សុភាសិត របស់ –អ្នកឧកញ៉ាវង្សាសារពេជ្ញ (នង) (តមក)១៣
៥- អំពីព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូស៊ីន របស់ –លោកដុកទ័រអងដ្រេមិកូត៍ (តចប់)១៧
៦- ពង្សាវតារ ប្រទេសក្រិចសេចក្ដីប្រែនិងរៀបរៀងចេញពី គោលចារឹកផ្សេងៗ ក្នុងពង្សាវតារ លោក(តមក)២៤
រូបក្រៅរឿង ៧- ក្រុងហ្លួងព្រះបាង ដំរីព្រះរាជទ្រព្យនៅឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីប្រទេសលាវ
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ៩ គ.ស. ១៩៤១ ព.ស. ២៤៨៣
A-កម្ពុជសុរិយា 
C-ព្រះរាជបណ្ណាល័យ 
D-បញ្ជីរឿង 
១- ការស្រង់យកសេចក្ដីខ្លះអំពីសៀវភៅនិយាយអំពីអារ្យធម៌របស់ឥណ្ឌៀ
២- សេចក្ដីស្រង់អំពីរឿងមួយនិយាយការសិក្សា ជាសេចក្ដីអធិប្បាយដោយសង្ខេបរបស់ –គ ច ដេម៉ារកែត្ដ៍
៣- អំពីពង្សាវតារក្រិចរួបរួមអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗ ក្នុងពង្សាវតារ លោក (តមក)១៤
៤- ប្រជុំពាក្យកាព្យខ្មែរ ភាគទី៤ របស់ឃុនស៊ីមនោម័យ (តមកពីទស្សនាវដ្ដីលេខ ១២ ឆ្នាំ១៩៤០)១៧
៥- អនាម័យកថា របស់ –ខេមររង្សី (តមក)២២
៦- រឿងព្រេងខ្មែរ (រឿងអាឡេវទី ២) របស់ –អ្នកឧកញ៉ាប្រាជ្ញាធិបតី យិន (តមក)២៥
រូបក្រៅរឿង ៧- សាមណេរ (ប្រទេសលាវ) ភូមិបានថន គ្រួសារត្រកូលភ្យ៉ា
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ១០ គ.ស. ១៩៤១ ព.ស. ២៤៨៣
A-កម្ពុជសុរិយា 
C-ព្រះរាជបណ្ណាល័យ 
D-បញ្ជីរឿង 
១- ប្រវត្ដិសង្ខេបនៃព្រះកែវមរកត –ខេមររង្សី ប្រែនិងរួបរួមពីគោលចារឹកផ្សេងៗ
២- សេចក្ដីសាមគ្គីបារាំងសែសនិងខ្មែរ
៣- អាជីវកម្មគឺអ្វី ? របស់ –ខេមររង្សី
៤- ពង្សាវតារក្រិច ស្រង់ចេញពីគោលចារឹកផ្សេងៗ ក្នុងពង្សាវតារ លោក (តមក)១៤
៥- ប្រជុំពាក្យកាព្យខ្មែរ ភាគទី ៤ របស់ –ឃុនស៊ឹមនោម័យ (តមក)១៧
៦- អនាម័យកថា របស់ –ខេមររង្សី (មានត)២១
៧- រឿងព្រេងខ្មែរ (រឿងអាឡេវទី ២) របស់ –អ្នកឧកញ៉ាប្រាជ្ញាធិបតី (យិន) (តមក)២៤
រូបក្រៅរឿង ៨- សាមណេរ (ប្រទេសលាវ) ធាតុចេតិយលាវនៅមឿងពួ
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ១១ គ.ស. ១៩៤១ ព.ស. ២៤៨៣
A-កម្ពុជសុរិយា 
C-ព្រះរាជបណ្ណាល័យ 
D-បញ្ជីរឿង 
១- អំពីការជាស្នាដៃរបស់ក្រសួងពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យនៅស្រុកខ្មែរស្រុកកូសាំងស៊ីន និងស្រុកលាវ
២- វិជ្ជាពេទ្យតាមរបៀបជាន់ដើមរបស់ប្រទេសឥណ្ឌៀ(មានត)
៣- ប្រវត្ដិសង្ខេបរឿងព្រះកែវមរកត (តនិងចប់) –ខ.ស. អ្នករៀបរៀង១១
៤- អំពីសេចក្ដីខ្លះនិយាយអំពីអារ្យធម៌របស់ឥណ្ឌៀ សម័យបុរាណ (តមក)១៤
៥- ប្រជុំពាក្យកាព្យភាគទី ៤ របស់ –ឃុនស៊ីមនោម័យ (តនិងចប់)១៩
៦- រឿងព្រេងខ្មែរ (រឿងអាឡេវទី ២ ) របស់ –អ្នកឧកញ៉ាប្រាជ្ញាធិបតី យិន (តមក)២៤
រូបក្រៅរឿង ៧- នគរវត្ត រូបស្ត្រីទេពអប្សរ នៅបណ្ណាល័យ (ហោត្រៃ) ខាងត្បូងខាងលិច
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ១២ គ.ស. ១៩៤១ ព.ស. ២៤៨៣
A-កម្ពុជសុរិយា 
C-ព្រះរាជបណ្ណាល័យ 
D-បញ្ជីរឿង 
១- អំពីព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងសមុទ្រខាងត្បូង គឺកោះជ្វា បាលី និងកោះសូម៉ាត្រា –ខ.ស. អ្នករៀបរៀង
២- ការជាថ្វីដៃរបស់ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យនៅស្រុកខ្មែរ កូសាំងស៊ីននិងស្រុកលាវ(តនិងចប់)
៣- វិជ្ជាពេទ្យតាមរបៀបជាន់ដើមរបស់ប្រទេសឥណ្ឌៀ (តមកនិង)១០
៤- ពង្សាវតារប្រទេសក្រិច ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗ ក្នុងពង្សាវតារលោក (តមក)១៣
៥- អនាម័យកថា របស់ –ខេមររង្សី (តនិងចប់)១៧
៦- អាជីវកម្មគឺអ្វី ? របស់ –ខេមររង្សី (តនិងចប់)២០
៧- រឿងព្រេងខ្មែរ (រឿងអាឡេវទី ២ ) របស់ –ឧកញ៉ាប្រាជ្ញាធិបតី យិន (តនិងចប់)២៣
រូបក្រៅរឿង ៨- ខែត្រសៀមរាបស្រុករលួស ប្រាសាទព្រះគោ នេះសសរទ្វាចូលទិសខាងកើត
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ១៣ គ.ស. ១៩៤១ ព.ស. ២៤៨៤
A-ឆ្នាំគម្រប់ ១៣ 
D-បញ្ជីរឿង 
១- សេចក្ដីខ្លះនិយាយអំពីអក្សរសាស្ត្រព្រះពុទ្ធសាសនា
២- ប្រវត្ដិសង្ខេបនៃគណៈធម្មទូតពុទ្ធសាសនា
៣- សេចក្ដីខ្លះនិយាយអំពីអារ្យធម៌របស់ឥណ្ឌៀសម័យបុរាណ (តមកនិងចប់)១៤
៤- អំពីកិច្ចការនិងស្នាដៃរបស់ក្រសួងពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យនៅស្រុកខ្មែរ ស្រុកលាវនិងស្រុកកូសាំងស៊ីន (មានត)២១
៥- ពង្សាវតារប្រទេសក្រិច ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារលោក (មានត)២៤
៦- រឿងព្រេងខ្មែរ ” រឿងបុរសមានគ្រោះពីរនាក់”២៧
រូបក្រៅរឿង
៧- រូបអ្នកធុតង្គជាតិចិនឈ្មោះ ហៀន ត្សង់ ជាអ្នកប្រាជ្ញពុទ្ធសាសនាដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះ ល្បីល្បាញខាងពួក មហាយាន
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ១៤ គ.ស. ១៩៤១ ព.ស. ២៤៨៤
A-ឆ្នាំគម្រប់ 14 
D-បញ្ជីរឿង 
១- អំពីយោបល់ខ្លះរបស់ –លោកស្រីរាមក្រិស្ណ ជាមហាកវីនៃប្រទេសឥណ្ឌៀ
២- អំពីរឿងមួយរបស់ –លោក លុយសៀងលេវី ព្រហ្ម (និយាយអំពីគំនិតរបស់មនុស្សសម័យជាន់ដើម)
៣- សេចក្ដីមួយនិយាយពីពង្សាវតារសង្ខេបរបស់ប្រទេសភូមា១៣
៤- អំពីកិច្ចការជាស្នាដៃរបស់ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យនៅប្រទេសខ្មែរប្រទេសលាវនិងដែនកូសាំងស៊ីន (តមកនិងចប់)១៦
៥- អំពីពង្សាវតារក្រិច ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារលោក (តមក)១៩
៦- អនាម័យកថា របស់ –ខេមររង្សី (តមកនិងចប់)២២
រូបក្រៅរឿង
៧- ហ្លួងព្រះបាង (ប្រទេសលាវ) ពិធីហែភូងំងឺទៅវត្តសៀងថង នៅឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីនៃជនជាតិលាវ
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ១៥ គ.ស. ១៩៤១ ព.ស. ២៤៨៤
A-ឆ្នាំគម្រប់ 15 
D-បញ្ជីរឿង 
១- អំពីព្រះបាទអសោក ជាមហាពុទ្ធសាសនិកជននិងជាមហាចក្រពត្តិរបស់ឥណ្ឌៀ សម័យបុរាណ
២- អំពីអកតញ្ញូ របស់លោកកម្ពុបុត្ថ
៣- អំពីពិធីធ្វើក្រដាសដោយដៃនៅប្រទេសលាវ១២
៤- អំពីពង្សាវតារក្រិច ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារលោក(មានត)១៩
៥- ដំណឹងផ្សេងៗរបស់ –ខេមររង្សី២៣
៦- រឿងព្រេងខ្មែរ” រឿងបុរសពីរនាក់រែកស្រូវ”២៧
រូបក្រៅរឿង
៧- វិធីធ្វើក្រដាសដោយដៃ អ និង ប វិធីបុកនិងកិនធ្វើជាម្សៅក្រដាស ច វិធីត្រដាងហាលម្សៅក្រដាស ក្នុងមេ ពុម្ពរូបនេះពួកភិក្ខុសាមណេរកំពុងធ្វើក្រដាសនៅក្នុងវត្តស្រុកវៀងចន្ទន៍ (ប្រទេសលាវ)
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ១៦ គ.ស. ១៩៤១ ព.ស. ២៤៨៤
A-ឆ្នាំគម្រប់ ១៦ 
D-បញ្ជីរឿង 
១- និយាយអំពីការធ្វើសង្គាយនាយ៉ាងសង្ខេបរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនា នៅប្រទេស ឥណ្ឌៀសម័យបុរាណ
២- អំពីស្ថានរបស់ព្រះភគវា តាមយោបល់របស់ហីនយាននិងមហាយាន
៣- សេចក្ដីសន្និដ្ឋានមួយអំពីការកសាងព្រះកែវមរកត១០
៤- អំពីពង្សាវតារក្រិច ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារលោក (តមក)១៣
៥- ដំណឹងផ្សេងៗក្នុងនានាប្រទេស របស់ –ខេមររង្សី១៨
៦- អំពីសេចក្ដីប្លែកៗរបស់ –ខេមររង្សី២៤
រូបក្រៅរឿង
៧- ក្រុងវៀងចន្ទន៍ វិធីធ្វើក្រដាសនិងសំបកដើមសា រូបនេះគេកំពុងបកយកសន្លឹក ក្រដាសចេញពីពុម្ពដែលបាន ហាលស្ងួនហើយ
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ១៧ គ.ស. ១៩៤១ ព.ស. ២៤៨៤
A_ឆ្នាំគម្រប់ 13 
D_បញ្ជីរឿង 
១- អំពីអារ្យធម៌ខ្មែរ ស្រង់យកអំពីរឿងមួយដែល –លោក សំដែងបាន រៀបរៀង
២- អំពីសេចក្ដីចំរើននៃវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបថ្មី របស់ –ខេមររង្សី
៣- អំពីជនជាតិផ្សេងៗក្នុងសហរដ្ឋឥណ្ឌូស៊ីន១១
៤- ពង្សាវតារក្រិច ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារលោក (តមក)១៧
៥- សេចក្ដីកត់ហេតុប្លែកៗ (តមក)២០
៦- រឿងព្រេងខ្មែរ “បុរសពីរនាក់តាមខ្ញុំរត់”២៨
រូបក្រៅរឿង
៧- ក្រុមប្រាសាទនគរ រូបលោកសង្ឃសូត្រធម៌នៅប្រាសាទតាព្រហ្ម
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ១៨ គ.ស. ១៩៤១ ព.ស. ២៤៨៤
A-ឆ្នាំគម្រប់ 13 
D-បញ្ជីរឿង 
១- អំពីការរៀបចំទំនុកបំរុងបុរាណស្ថានទូទៅនៅប្រទេសឥណ្ឌៀ
២- អំពីមហាវិទ្យាល័យយ៉ាងធំរបស់ពុទ្ធសាសនា នៅប្រទេសឥណ្ឌៀសម័យបុរាណ១១
៣- អំពីពោធិគយា ជាផែនដីដ៏ស័ក្ដិសិទ្ធិរបស់ឥណ្ឌៀ១៤
៤- ពង្សាវតារក្រិច ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារ លោក (តមកនិងចប់)២០
៥- រឿងព្រេងខ្មែរ ” រឿងបុរសបរ រទេះពីរនាក់ទាស់ទែងគ្នា២៧
រូបក្រៅរឿង
៦- ខែត្រសៀមរាប បន្ទាយសម្រ៉ែ នេះរូបសិង្ហត្រង់ទ្វារចូលទៅ
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ១៩ គ.ស. ១៩៤១ ព.ស. ២៤៨៤
A-ឆ្នាំគម្រប់ 13 
D-បញ្ជីរឿង 
១- អារ្យធម៌របស់ស្រុកខ្មែរ ស្រង់យកអំពីរឿងមួយ ដែល –លោក សឺដែសបានរៀបរៀង
២- ពង្សាវតារ ព្រះកែវមរកតស្រង់យកអំពីគម្ពីរបាលី ” រតនពិម្ពវង្ស ” –ខេមររង្សី ប្រែនិងរៀបរៀង ជាខេមរភាសា១១
៣- សួរឆ្លើយអំពីជម្ងឺដើមឈើប្រភេទខ្លះ១៥
៤- អំពីសេចក្ដីចំរើននៃវិទ្យាសាស្ត្រ (តមក)១៧
៥- ពង្សាវតារក្រុងរោមដោយសង្ខេប ស្រង់និងប្រែនិងរៀបរៀងយកអំពីគោលចារឹក ផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារ លោក (នូវមានត)២១
៦- រឿងព្រេងខ្មែរ៥ ” រឿងបុរសពីរនាក់ទាស់ទែងគ្នាអំពីរឿងជីកអណ្ដូង “២៦
រូបក្រៅរឿង
៧- ប្រាសាទបាយ័ន ក្បាច់ចម្លាក់តាមកំពែង នេះរូបស្ត្រីទេពអប្សរ
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ២០ គ.ស. ១៩៤១ ព.ស. ២៤៨៤
A-ឆ្នាំគម្រប់ 13 
D-បញ្ជីរឿង 
១- អារ្យធម៌របស់ឥណ្ឌៀ ក្នុងសម័យព្រះបាទចន្ទ្រគុបម៉ៅរ្យ
២- អំពីជម្ងឺឆ្លងជំពូកខ្លះ –ជីវិតកោមារភត្យ រៀបរៀង
៣- វិធីធ្វើចម្ការច្បារដំណាំ –អ្នកស្រែម្នាក់រៀបរៀង១២
៤- ពង្សាវតារព្រះកែវមរកត ស្រង់យកអំពីគម្ពីរបាលី (រតនពិម្ពរង្ស) (តមកនិងចប់)១៨
៥- ពង្សាវតារ ក្រុងរោម ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារ លោក(តមក)២១
៦- អំពីសេចក្ដីចំរើននៃវិទ្យាសាស្ត្រ (តមកនិងចប់)២៥
រូបក្រៅរឿង
៧- អង្គរធំ ព្រះកេសព្រះពុទ្ធរូបខ្មែរ
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ២១ គ.ស. ១៩៤១ ព.ស. ២៤៨៤
A-ឆ្នាំគម្រប់ 13 
D-បញ្ជីរឿង 
១- អារ្យធម៌នៃស្រុកខ្មែរ ស្រង់យកអំពីរឿងមួយ ដែល –លោកសឺដែសបានរៀបរៀង (តពីលេខ ១៩ មក)
២- លក្ខណៈភូមិសាស្ត្រស្រុកខ្មែរ
៣- អំពីរឿងរាមកេរ្តិ៍របស់ –សាមញ្ញជននៅប្រទេសឥណ្ឌៀ
៤- ជម្ងឺជំពូកខ្លះ របស់ –ជីវិតកោមារភត្យ (តមក)១៥
៥- វិធីធ្វើចម្ការច្បារដំណាំ (តនិងចប់) –អ្នកស្រែម្នាក់រៀបរៀង១៨
៦- រឿងព្រេងខ្មែរ (រឿងឈ្មួញម្នាក់)២៥
រូបក្រៅរឿង
៧- ពួកប្រាសាទអង្គរ នេះព្រះពុទ្ធរូបសម័យអង្គរ
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ២២ គ.ស. ១៩៤១ ព.ស. ២៤៨៤
A-ឆ្នាំគម្រប់ 13 
D-បញ្ជីរឿង 
១- ព្រះបាទអសោកមហារាជ ស្រង់យកអំពីពង្សាវតារ លោក
២- ស្ទឹងគង្គា ជាស្ទឹងស័ក្ដិសិទ្ធិ (របស់ឥណ្ឌៀ)
៣- ការពិនិត្យមើលពណ៌ធម្មជាតិនៃផែនដី –ខេមររង្សីរៀបរៀង១២
៤- ពង្សាវតារ ក្រុងរាម ស្រង់យកអំពីគោលចារឹក ផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារ លោក (តមក)១៨
៥- រឿងព្រេងខ្មែរ (រឿងបុរសម្នាក់ដេកលក់ក្នុងសាលា)២៤
រូបក្រៅរឿង
៦- សាមណេរ (ប្រទេសលាវ) ស្រុកបានណា ម៉ាវ នេះព្រះពុទ្ធរូបដែលកសាងឡើងក្នុងសតវត្សទី ១៨ នៃគ្រិស្ត សករាជនៅ ក្នុងមហាព្រះ
៧- សេចក្ដីជូនដំណឹង 
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ២៣ គ.ស. ១៩៤១ ព.ស. ២៤៨៤
A-ឆ្នាំគម្រប់ 13 
D-បញ្ជីរឿង 
១- អារ្យធម៌របស់ស្រុកខ្មែរ ស្រង់យកអំពីរឿងមួយ ដែល –លោកសឺដែសបាន រៀបរៀង (តមកពីលេខ២១ និងចប់)
២- អំពីពុទ្ធសាសនាតាមយោបល់របស់ –បារាំងសែស
៣- អំពីប្រយោជន៍នៃកៅស៊ូ១១
៤- តេវទត្ដ គឺអ្នកណា ?១៣
៥- អំពីជម្ងឺឆ្លងប្រភេទខ្លះ របស់ –ជីវិតកោមារភត្យ (តមកនិងចប់)១៨
៦- ពង្សាវតារនៃក្រុងរោម ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗ ក្នុងពង្សាវតារ លោក (តមក)២១
៧- រឿងព្រេងខ្មែរ រឿងចោរលួចក្រដាស២៥
រូបក្រៅរឿង
៨- សាមណេរ (ប្រទេសលាវ) ស្រុកធៀងហ្លួង នេះរូបវត្តទំនើបថ្មី
៩- ដំណឹងថ្មី 
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៣ ខ្សែទី ២៤ គ.ស. ១៩៤១ ព.ស. ២៤៨៤
A-ឆ្នាំគម្រប់ 13 
D-បញ្ជីរឿង 
១- អំពីរៀបរចនាព្រះពុទ្ធសាសនា
២- អំពីពួកហុល្លង់ដែស៍នៅស្រុកខ្មែរ ក្នុងសម័យលង្វែក
៣- របៀបវិធីនិយាយអំពីទ្រង់ទ្រាយ ចក្រវាឡនិងច្បាប់សំរាប់ត្រួតត្រាចក្រវាឡ១២
៤- ពង្សាវតារក្រុងរោម ស្រង់យកអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗក្នុងពង្សាវតារ លោក(តមក)១៨
៥- សេចក្ដីកត់ហេតុប្លែកៗ២៣
៦- រឿងព្រេងខ្មែរ (រឿងបុរសពីរនាក់ទៅបរបាញ់)២៥
រូបក្រៅរឿង
៧- ហ្លួងព្រះបាង វត្តស្វ័នខះលោក (សួគ៌ាលោក) នេះរូបរឿងសក្ការបូជាខាងក្នុងព្រះវិហារ
៨- ដំណឹងថ្មី 

 


  •  
  •  
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments