ទស្សនាវដ្ដី​កម្ពុជសុរិយា គ.ស. ១៩៣៩

  •  
  •  

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១១ ខ្សែទី ១ ព.ស. ២៤៨១ គ.ស. ១៩៣៩
B-ខ្សែ ១.២.៣ 
D-បញ្ជីរឿង 
១- ទឹកទន្លេសាប របស់ –ថី គឹម ហាក់
២- ដំណឹងផ្សេងៗ៣៣
៣- ប្រជុំពាក្យកាព្យ ភាគ ១ –ព្រះរាជនិពន្ធព្រះបាទសម្ដេចព្រះស្រីធម្មរាជា (តទី៣)៣៩
៤- ចាតុង្គបទ បទទី ៤ របស់ –ឧកញ៉ាទេពពិទូរ ក្រសេម (តចប់)៥៣
៥- រឿងចៅកាំបិតបន្ទោះ (មានត)៦៣
៦- ទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ៖ ពិធីថ្វាយបង្គំងារ៧៩
៧- អារម្ភកថា 
រូបក្រៅរឿង ៨- រូបភិក្ខុនីឈ្មោះវជិរ៉ា (ជាតិអង់គ្លេស) នៅស្រុកសារនាថ ប្រទេសឥណ្ឌៀ
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១១ ខ្សែទី ២ ព.ស. ២៤៨១ គ.ស. ១៩៣៩
D-បញ្ជីរឿង 
១- ដំណឹងផ្សេងៗ៩៧
២- ហិតោបទេស ភាគីទី ១ “ការចងមិត្ដ” (ត)១០១
៣- ព្រហ្មចរិយកថា (ត) របស់ –ព្រះមហាសែស១១១
៤- សុភាសិតវាចាកថា របស់ –ព្រះគ្រូញាណសំវរ ញាណ-ឈឺន១៣១
៥- រឿងចៅកាំបិតបន្ទោះ (តនឹងចប់)១៤៥
៦- លទ្ធិទំនៀមទម្លាប់ (លៀងអារក្សក្នុងវេលាមានជម្ងឺ)/td>១៦៣
៧- អំពីគំនូរស្រីជាតិហុល្ល៉ងដេស 
រូបក្រៅរឿង ៨- រូបភិក្ខុខ្មែរ ១អង្គ ដែលស្ដ្រីជាតិហូឡង់ដេស ឈ្មោះម៉ាដាមស្មុលដែរស៍ គូរកាលពីខែ សេបតម ឆ្នាំ១៩៣៨៩៣
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១១ ខ្សែទី ៣ ព.ស. ២៤៨១ គ.ស. ១៩៣៩
D-បញ្ជីរឿង 
១- អំពីបាឋកថា របស់ –លោកភិក្ខុ បវជិរញាណត្ថេរោ១៨១
២- រឿងកាកី (ពាក្យកាព្យ) –ព្រះរាជនិពន្ធ (ត)១៩៣
៣- សុភាសិតវាចាកថា (ត) របស់ –ព្រះគ្រូញាណសំវរ ញាណ-ឈឺន២១៥
៤- កងធម៌ផ្សេងៗ ៖២២៧
៥- ព្រហ្មចរិយកថា (ត) របស់ –ព្រះមហាសែស២៣៩
៦- សិលាចារឹកនគរវត្ត នឹងបទានុក្រម២៥៥
៧- រឿងព្រេង រឿងចៅតប់ប្រមល់២៧៣
រូបក្រៅរឿង ប្រទេសលាវ សៀម ស្រុកឡាំភូន វត្តកុដិ រូបចាមទេរីចេតិយ មើលពីចំហៀងទៅបណ្ដោយ១៩១
ប្រទេសលាវ សៀម ស្រុកឆៀងហ្មៃ វត្តប្រស៊ិន មើលចំហៀង២១៣
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១១ ខ្សែទី ៤ ព.ស. ២៤៨២ គ.ស. ១៩៣៩
B-ខ្សែ ៤. ៥. ៦ 
D-បញ្ជីរឿង 
១- ដំណឹងផ្សេងៗ
២- សិលាចារឹកនគរវត្ត នឹងបទានុក្រម១១
៣- ប្រជុំពាក្យកាព្យភាគទី២ (តទី៤) –ព្រះរាជនិពន្ធ ព្រះបាទសម្ដេចព្រះស្រីធម្មរាជា៤៣
៤- ព្រហ្មចរិយកថារបស់ –ព្រះមហា សែស (តនឹងចប់)៥៥
៥- រឿងព្រេង គ្រូនឹងសិស្ស –ឧកញ៉ាប្រាជ្ញាធិបតីចាងហ្វាង (យិន) តែង៧១
៦- លទ្ធិទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ពិធីលើករាសី៧៧
រូបក្រៅរឿង ប្រទេសលាវវៀងចន្ទន៍ វត្តថាខែក
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១១ ខ្សែទី ៥ ព.ស. ២៤៨២ គ.ស. ១៩៣៩
D-បញ្ជីរឿង 
១- ដំណឹងផ្សេងៗ៨៧
២- រឿងពុទ្ធប្រវត្ដិ រៀបរៀង –តាមលំដាប់ ន មោ ក ខ៩៣
៣- ប្រជុំពាក្យកាព្យ ភាគទី២ (តទី៥) –ព្រះរាជនិពន្ធ ព្រះបាទសម្ដេចព្រះស្រីធម្មរាជា១០៣
៤- វយប្បកាសិនី (តនឹងចប់) របស់ –អាចារ្យ ហិម១១៩
៥- កុសលកម្មបថ ១០ (ពាក្យកាព្យ) របស់ –អាចារ្យ ហ . ឈា១៣៧
៦- រឿងព្រេង បុរសពីរនាក់១៤៧
រូបក្រៅរឿង ៧- ប្រទេសលាវ ស្រុកវៀងចន្ទន៍ វត្ទអិនប៉ែង រូបហោត្រៃ៨៥
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១១ ខ្សែទី ៦ ព.ស. ២៤៨២ គ.ស. ១៩៣៩
D-បញ្ជីរឿង 
១- ដំណឹងផ្សេងៗ១៥៧
២- ព្រះមហាវិហារពុទ្ធគយា –ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត ប្រែនឹងរៀបរៀង១៦៣
៣- ប្រជុំពាក្យកាព្យភាគទី ៣ (តទី៦) –ឧកញ៉ា នរាក្សត្រ (តន់)១៨១
៤- ហិតោបទេស ភាគទី ១១៩៧
៥- រឿងព្រេងរឿងបុរសផ្កាប់ត្រឡោក –ឧកញ៉ា អក្ខរលេខា (ណុប)២០៧
៦- លទ្ធិទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ពិធីសូត្រមន្ដរំដោះគ្រោះ –ឧកញ៉ា ទេពពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត រៀបរៀង២១៥
រូបក្រៅរឿង ៧- ប្រទេសលាវ សៀម ស្រុកឆៀងហ្មៃ វត្តឆៀងខង រូបគ្រែទេសនា១៥៥
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១១ ខ្សែទី ៧ ព.ស. ២៤៨២ គ.ស. ១៩៣៩
D-បញ្ជីរឿង 
១- អំពីលោកស្កូប៉េនហិរ នឹងព្រះពុទ្ធសាសនា (មានត)
២- ទឹកទន្លេសាប របស់ –ថីគិម ហាក់ (តពីលេខ ១ ឆ្នាំទី ១១)១៥
៣- វេយ្យាករណ៍ សំស្ក្រឹតភាគទី៣ របស់ –ព្រះវិសុទ្ធិវង្ស ហ- តាត (តពីខ្សែ ១០-១១ ឆ្នាំទី ១០)៣៥
៤- សិលាចារឹកនគរវត្ត នឹងបទានុក្រម៥៧
៥- រឿងព្រេង ដំឡង់ ៧ សន្ដាន៩៩
រូបក្រៅរឿង ខេត្ដសៀមរាប វត្តអាទ្វា ព្រះពុទ្ធរូបនាគប្រក់
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១១ ខ្សែទី ៨ ព.ស. ២៤៨២ គ.ស. ១៩៣៩
D-បញ្ជីរឿង 
១- វិធីការសំអាត –ព្រះវិសុទ្ធិវង្ស (ហ តាត) រៀបរៀង១១១
២- អំពីលោកស្កូប៉េនហិរ នឹងព្រះពុទ្ធសាសនា (តនឹងចប់)១២១
៣- រឿងកាកី –ព្រះរាជនិពន្ធ ព្រះបាទសម្ដេចព្រះហិររក្សរាមាឥស្សរាធិបតី ព្រះបរមកោដ្ឋ (តទី២)១៣១
៤- ហិតោបទេស ភាគទី១ “ការចងមិត្រ” (ត) –ឧកញ៉ា ទេពពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត រៀបរៀង១៥១
៥- ធម្មទេសនា –ព្រះមហា ហួត វត្តលង្កា១៦១
រូបក្រៅរឿង ខេត្ដសៀមរាប បន្ទាយសំរ៉ែ នេះរូបហោជាង (មើលរឿងទំព័រ)១០៧
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១១ ខ្សែទី ៩ ព.ស. ២៤៨២ គ.ស. ១៩៣៩
D-បញ្ជីរឿង 
១- ចម្រៀងរបស់ពួកយុវសាលា១៨៨
២- សេចក្ដីសង្ខេបក្នុងសៀវភៅរបស់លោកសង់ម៉ារគ្វិសរីវិយែរ១៨៩
៣- សំវាសកថា និយាយពីគូសំវាស ៤ ពួក –មហាថែម ក្រុមជំនុំប្រែព្រះត្រៃបិដកក្រសួងពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ រៀបរៀង១៩៣
៤- ប្រជុំពាក្យកាព្យ ភាគទី ៣ (ត) –អ្នកមាតាជយ៉មតែង២០៣
៥- វេយ្យាករណ៍សំស្ក្រឹត –ព្រះវិសុទ្ធិវង្ស ហ- តាត២២១
៦- ធម្មទេសនា –ព្រះសមុហ៍ពោធិបញ្ញា (បាន)២៤៣
៧- រឿងព្រេង បុរសជីកក្ដាម –ឧកញ៉ា ប្រាជ្ញាធិបតី ចាងហ្វាង (យិន) តែង២៥៧
៨- លទ្ធិទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ក្បួនកុមារដន់២៦៥
រូបក្រៅរឿង យុវសាលាមួយ ក្បែរវត្តដំណាក់ ខេត្ដសៀមរាប១៨៧
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១១ ខ្សែទី ១០ ព.ស. ២៤៨២ គ.ស. ១៩៣៩
D-បញ្ជីរឿង 
១- កិត្តិគុណនឹងការងារជាថ្វីដៃរបស់លោកគ្រូព្រះសព ព្រះឧត្ដមមុនី (អ៊ុម ស៊ូរ)
២- ដំណឹងផ្សេងៗ
៣- ទឹកទន្លេសាប របស់ –ថី គឹម ហាក់ លេខានុការក្រសួងប្រៃសណីយ៍ តែងនឹងរៀបរៀង១៥
៤- វេយ្យាករណ៍ សំស្ក្រឹត របស់ –លោកគ្រូវិសុទ្ធិវង្ស (ត)៤៣
៥- ធម្មទេសនា របស់ –ព្រះវិនយធម្ម (អ៊ូច)៩៥
៦- ហិតោបទេស ភាគទី ១ (ត) –ឧកញ៉ា ទេពពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត ប្រែនឹងរៀបរៀង១០៧
៧- រឿងព្រេងខ្មែរ បុរសកាស ៣០ –ឧកញ៉ា ប្រាជ្ញាធិបតី-ចាងហ្វាង (ឃិន) តែង១១៧
៨- លទ្ធិទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ សែនខ្មោចមេបាចាស់ទុំ១២៣
រូបក្រៅរឿង នេះរូបលោកគ្រូព្រះសពឧត្ដមមុនី (អ៊ុម ស៊ូរ)
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១១ ខ្សែទី ១១ គ.ស. ១៩៣៩ ព.ស. ២៤៨២
D-បញ្ជីរឿង 
១- សុន្ទរកថារបស់លោកភិក្ខុលោកនាថ (តនឹងចប់) –ឧកញ៉ាទេពពិទូរ ក្រសេម ប្រែចេញពីសៀវភៅ ពុទ្ធសាសនាសៀម១៣៥
២- អរិយសច្ចកថាសង្ខេប របស់ –លោកគ្រូអាចារ្យហ៊ាយ១៤៩
៣- ហិតោបទេសភាគ ទី១ (ត) របស់ –ឧកញ៉ាពិទូរក្រសេម១៦៥
៤- រឿងព្រេង បុរសរៀនសិល្ប របស់ –ឧកញ៉ាប្រាជ្ញាធិបតី (យិន)១៧៥
– (បុរសមានប្រពន្ធល្អ)១៧៩
៥- លទ្ធិទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ សែនខ្មោចមេបាចាស់ទុំក្នុងវេលាមានជម្ងឺ ដោយមានក្រមុំកំឡោះសហាយគ្នា របស់ –ឧកញ៉ាពិទូរ ក្រសេម១៨៣
៦- ការទទួលអំណរដល់ពួកស្ត្រីថៃប្រកាសនីយប្រ័ត នៅក្រសួងពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ របស់ –ខេមររង្សី១៨៩
រូបក្រៅរឿង -រូបគណៈស្ត្រីប្រកាសនីយប័ត្រមហាវិទ្យាល័យ(សៀម)ថតរួមជាមួយនិងពួកយុវសាលាសិល្ប ខ្មែរនៅមាត់ ជណ្ដើរព្រះរាជបណ្ណាល័យខាងជើង កាលពីថ្ងៃ ២៤ ខែអ៊ូតឆ្នាំ ១៩៣៩១៣៣
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១១ ខ្សែទី ១២ ព.ស. ២៤៨២ គ.ស. ១៩៣៩
D-បញ្ជីរឿង 
១- ពិធីចំរើនពុទ្ធមន្តដល់មហានគរបារាំងសែស នៅមន្ទីរពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ របស់ –ខេមរៈរង្សី២០៣
២- ដំណឹងផ្សេងៗ របស់ –ខេមរៈរង្សី២០៩
៣- គុណសម្បទា របស់ –លោកគ្រូអាចារ្យ ហិម២១៥
៤- សុន្ទរកថា របស់ –ភិក្ខុលោកនាថ (តនឹងចប់)២៣១
៥- ប្រជុំពាក្យភាគ ទី៣ របស់ –ស្រីក្នុងព្រះរាជវាំង (ត)២៤៥
៦- ហិតោបទេស ភាគទី១ (ត) –ឧកញ៉ា ទេពពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត ប្រែនឹងរៀបរៀង២៦១
៧- កិរិយា ៧ ប្រការ របស់ –អាចារ្យ ហ. ឈា២៧១
៨- រឿងព្រេងខ្មែរ ច្បាប់កឹងកន្ត្រៃ២៨៣
រូបក្រៅរឿង រូបព្រះសង្ឃចំរើនជយបរិត្ដដល់មហានគរបារាំងសែស នៅមន្ទីរព្រះរាជបណ្ណាល័យ កាលពីថ្ងៃ ១០ សេបតម ឆ្នាំ១៩៣៩២០១

 


  •  
  •  
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments