ទស្សនាវដ្តីកម្ពុជសុរិយា​​​ គ.ស. ១៩៣៨

  •  
  •  

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១០ ខ្សែទី ១ ព.ស. ២៤៨១ គ.ស. ១៩៣៨
AA-កម្ពុជសុរិយា សៀវភៅទស្សនាវដ្ដី ខ្សែ១, ២, ៣ រួមគ្នា 
CC-សូមជូនដំណឹង 
D-បញ្ជីរឿង 
១- ព្រហ្មចរិយកថា របស់ –ព្រះមហា សែស ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ប្រែនឹង រៀបរៀង
២- វយប្បកាសនី របស់ –អាចារ្យ ហិម ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ រៀបរៀង២៣
៣- ពិធីពលិការព្រះពិស្ណុការ (វេស្សកម្ម) –ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម រៀបរៀង៣៩
៤- ពិធីបុណ្យទ្វាទសមាស តាមទំនៀមលាវ –អាចារ្យ ស៊ី អួន (សុមនតិស្ស) រៀបរៀង៤៧
៥- រឿងព្រេងខ្មែរ ដែលមិនទាន់បោះពុម្ព : រឿងធនញ្ជ័យបណ្ឌិត (សេចក្ដីចាស់)៦៧
រូបក្រៅរឿង -រូបពាលី នឹងទូភី ច្បាំងគ្នា (ក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍ ) ឆ្លាក់ទុកនៅធ្នឹមទ្វារវត្តចំណោម ឃុំ ព្រែកកុយ ស្រុកស្អាង ខែត្រ កណ្ដាល
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១០ ខ្សែទី ២ ព.ស. ២៤៨១ គ.ស. ១៩៣៨
D-បញ្ជីរឿង 
១- ព្រហ្មចរិយកថា របស់ –ព្រះមហា សែស ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ប្រែ នឹងរៀបរៀង (ត)៨៣
២- សុភាសិតវាចាកថា របស់ព្រះគ្រូ ញាណសំវរញាណ ឈិន ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យប្រែនឹងរៀបរៀង១០៩
៣- ចាតុរង្គបទ របស់ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម១២៣
៤- លោកន័យ ពាក្យកាព្យ របស់ឧកញ៉ាវង្សា សរពេជ្ញ (នង)១៣៣
៥- រឿងព្រេងខ្មែរដែលមិនទាន់បោះពុម្ពផ្សាយ រឿងធនញ្ជ័យបណ្ឌិត១៤៩
រូបក្រៅរឿង -ប្រាសាទព្រះខ្នាយ នៅស្រុកបារាយ កំពង់ធំ៨១
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១០ ខ្សែទី ៣ ព.ស. ២៤៨១ គ.ស. ១៩៣៨
D-បញ្ជីរឿង 
១- ព្រហ្មចរិយកថា របស់ –ព្រះមហាសែស ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ប្រែនឹងរៀបរៀង (ត)១៦៣
២- ចាតុរង្គបទ របស់ –ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម (ត)១៨៥
៣- លោកន័យ របស់ –ឧកញ៉ា វង្សាសរពេជ្ញ នង (ត)១៩៣
៤- សេចក្ដីអធិប្បាយពាក្យថា សង្ក្រាន្ត របស់ –អាចារ្យ គឹម អាន ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ២១១
៥- ដំណឹងផ្សេងៗ : កាព្យសាន្តិភាព២២៣
រូបក្រៅរឿង -ប្រាសាទព្រះខ្នាយ នៅស្រុកបារាយ កំពង់ធំ១៦១
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១០ ខ្សែទី ៤ ព.ស. ២៤៨១ គ.ស. ១៩៣៨
BB-កម្ពុជសុរិយា សៀវភៅទស្សនាវដ្ដី ខ្សែ៤,៥, ៦ រួមគ្នា 
D-បញ្ជីរឿង 
១- ព្រហ្មចរិយកថា របស់ –ព្រះមហាសែស ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ប្រែនឹងរៀបរៀង (ត)
២- ពាក្យនាំក្នុងរឿងសិលាចារិកនគរវត្ត១៣
៣- វយប្បកាសិនី របស់ –អាចារ្យ ហិម ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យរៀបរៀង (ត)២៥
៤- សេចក្ដីអធិប្បាយអំពីរចនាខ្មែរ របស់ –លោកម៉ារសាល៣៣
៥- បញ្ជីសៀវភៅផ្សេងៗ នៅព្រះរាជបណ្ណាល័យ៤១
៦- លទ្ធិទំនៀមទម្លាប់ << ក្បួនជំរះឧត្បាទវ៍ >> របស់បុរាណ៤៩
៧- រឿងព្រេងខ្មែរដែលមិនទាន់ចេញផ្សាយ : រឿងធនញ្ជ័យបណ្ឌិត (ត) ចប់៥៧
រូបក្រៅរឿង -ប្រាសាទកំពង់ព្រះ នៅឆ្នេរទន្លេសាប (កំពង់ឆ្នាំង )
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១០ ខ្សែទី ៥ ព.ស. ២៤៨១ គ.ស. ១៩៣៨
D-បញ្ជីរឿង 
១- ព្រហ្មចរិយកថា របស់ –ព្រះមហា សែស ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ប្រែនឹងរៀបរៀង (ត)៧៣
២- ចាតុរង្គបទ របស់ –ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម (ត)៧៩
៣- សិលាចារិកនគរវត្ត នឹងបទានុក្រម៨៧
៤- សុភាសិតវាចាកថា របស់ –ព្រះគ្រូញាណសំវរ ញាណ ឈិន ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ប្រែនឹង រៀបរៀង (ត)១២៣
៥- ហិតោបទេស ភាគទី១ របស់ –ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម (ត)១២៩
៦- លោកន័យ ពាក្យកាព្យរបស់ –ឧកញ៉ា វង្សា សារពេជ្ញ (ត)១៣៧
៧- ការសិក្សានៅស្រុកយីពុន –ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម១៤៥
៨- លទ្ធិទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ក្បួនជំរះឧត្បាទ័រ របស់បូរាណ (ត)១៥៥
រូបក្រៅរឿង -ប្រាសាទនគរវត្ត ភាពខាងមុខ មុនដែលរាជការទៅកាប់ឆ្ការ៧១
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១០ ខ្សែទី ៦ ព.ស. ២៤៨១ គ.ស. ១៩៣៨
D-បញ្ជីរឿង 
១- ព្រហ្មចរិយកថា របស់ –ព្រះមហា សែស ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ប្រែនឹងរៀបរៀង (ត)១៧១
២- បញ្ហាស្មុគស្មាញក្នុងសាសនា–ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម១៨១
៣- ចាតុរង្គបទ របស់ –ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម (ត)២០៣
៤- សិលាចារិកនគរវត្ត នឹងបទានុក្រម (ត)២០៩
៥- លោកន័យ (ត) –ឧកញ៉ា វង្សា សារពេជ្ញ២៤១
៦- លទ្ធិទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ក្បួនជំរះឧត្បាទវ៍ របស់បូរាណ (ត)២៤៩
៧- រឿងព្រេងខ្មែរ រឿងសុភាទន្សាយ របស់បូរាណ (ត)២៥៩
៨- សិលាចារឹក លេខ ១ 
៩- អត្ថបទសិលាចារឹកដើម 
រូបក្រៅរឿង រូបនាងរបាំ នៅជញ្ជាំងប្រាសាទនគរវត្ត១៦៩
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១០ ខ្សែទី ៧ ព.ស. ២៤៨១ គ.ស. ១៩៣៨
A-ឆ្នាំគម្រប់ ១០ 
D-បញ្ជីរឿង 
១- ប្រវត្ដិសង្ខេបរបស់លោក ល្វីដឺឡាវ៉ាឡេប៉ុស្សាំង
២- ព្រហ្មចរិយកថា របស់ –ព្រះមហាសែស ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ប្រែនិងរៀបរៀង (ត)
៣- ចាតុរង្គបទ របស់ –ព្រះមហាពិទូរក្រសេម (ត)១៩
៤- សុភាសិតវាចាកថា របស់ –ព្រះគ្រូញាណសំវរ ញាណឈិន ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ប្រែនិងរៀបរៀង (ត)២៩
៥- រឿងកាកី –ព្រះរាជនិពន្ធព្រះស្រីធម្មរាជា៣៥
៦- លោកន័យពាក្យកាព្យ របស់ –ឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ នង (ត)៥១
៧- រឿងព្រេងខ្មែរ រឿងសុភាទន្សាយ (ត)៦៣
រូបក្រៅរឿង ៨- ទេវរូប នៅភូមិព្រៃផ្ដៅ ខែត្រតាកែវ
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១០ ខ្សែទី ៨ ព.ស. ២៤៨១ គ.ស. ១៩៣៨
D-បញ្ជីរឿង 
១- ព្រហ្មចរិយកថា របស់ –ព្រះមហា សែស ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ប្រែនឹងរៀបរៀង (ត)៧៧
២- វយប្បាកាសិនី របស់ –អាចារ្យ ហិម ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ប្រែនឹងរៀបរៀង (ត)៨៧
៣-ប្រជុំពាក្យកាព្យ ភាគីទី ១ –ព្រះរាជនិពន្ធ ព្រះបាទសម្ដេចព្រះស្រីធម្មរាជា៩៩
៤- សិលាចារឹកនគរវត្ត (ត)១១៣
៥- លោកន័យ ពាក្យកាព្យរបស់ –ឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ នង (ត)១៣៥
៦- លទ្ធិទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ពិធីស្រោចទឹកចៅអធិការដែលតាំងថ្មី –ព្រះមហាវិទូរក្រសេម រៀបរៀងតាម ទំនៀមបុរាណ (ចប់)១៤៥
រូបក្រៅរឿង ៧- ព្រះពុទ្ធរូបថ្មកែវ ធ្វើនៅស្រុកមណ្ឌលេ (ភូមា)បានមកដំកល់ទុកក្នុងវិហារវត្តពោល្យំ ឃុំរលាំងកែន ស្រុក កណ្ដាលស្ទឹង ខេត្ដកណ្ដាល ព.ស២៤៧៧៧៥
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១០ ខ្សែទី ៩ ព.ស. ២៤៨១ គ.ស. ១៩៣៨
D-បញ្ជីរឿង 
១- វេយ្យាករណ៍ សំស្ក្រឹត ភាគីទី ១ របស់ –ព្រះវិសុទ្ធវង្ស តាត រៀបរៀង១៦៣
២- ព្រហ្មចរិយកថា របស់ –ព្រះមហា សែស ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យប្រែនឹងរៀបរៀង (ត)១៨៩
៣- ចាតុរង្គបទ របស់ –ព្រះពិទូរ ក្រសេម (ត)២១១
៤- លទ្ធិទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ពិធីអាវាហ៍វិវាហ៍មង្គល ដោយថ្វាយបង្គំព្រះករុណា សម្រាប់ព្រះញាតិ នឹង បុត្រមន្ត្រី –ព្រះមហាពិទូរក្រសេម រៀបរៀង(ចប់)២១៩
៥- រឿងព្រេងខ្មែរមួយ រឿងសុភាទន្សាយ (ត)២២៧
រូបក្រៅរឿង ៦- លោកគូវេរណើរយេណេរ៉ាល់ ប្រេវិយេ នឹងលោកគូវេរណើរ ប៉ាស៊ែស (កូសាំងស៊ីន) អញ្ជើញទៅមើល សេចក្ដី សុខទុក្ខរបស់រាស្ត្រនៅខេត្ដត្រាវិញឆ្នាំ១៩៣៧១៦១
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១០ ខ្សែទី ១០ ព.ស. ២៤៨១ គ.ស. ១៩៣៨
A-ឆ្នាំគម្រប់ ១០ 
D-បញ្ជីរឿង 
១- ព្រហ្មចរិយកថា របស់ –ព្រះមហា សែស ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ (ត)
២- វយប្បកាសិនី របស់ –អាចារ្យ ហិម (មានត)២១
៣- លោកន័យ ពាក្យកាព្យ –ឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ នង (ត)៣៥
៤- សិលាចារឹកនគរវត្ត នឹងបទានុក្រម (ត)៤៥
៥- រឿងព្រេងខ្មែរ (តរឿងសុភាទន្សាយ) (ត)៧៥
៦- ដំណឹងផ្សេងៗ ៖ ក- អំពីការទទួលកូនសិស្សជាប់សញ្ញាប័ត្រមធ្យមសិក្សានៅព្រះរាជបណ្ណាល័យ៨៥
ខ- អំពីប្រវត្ដិពិណ៨៩
រូបក្រៅរឿង ៧- បុណ្យសម្ពោធមន្ទីរពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ស្រុកលាវ
៨- ម៉ាដាមរូស្សីឡាគរដែរ លេងពិណ៨៣
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១០ ខ្សែទី ១១ ព.ស. ២៤៨១ គ.ស. ១៩៣៨
D-បញ្ជីរឿង 
១- អំពីបាឋកថា របស់ –លោកសាស្ត្រាចារ្យ សឺដែស១០១
២- ព្រហ្មចរិយកថា របស់ –ព្រះមហាសែស (ត)១១៣
៣- ចាតុរង្គបទ បទទី ៣ របស់ –អ្នកឧកញ៉ាទេពពិទូរ ក្រសេម (ត)១៣៥
៤- វេយ្យាករណ៍សំស្ក្រឹត របស់ –ព្រះវិសុទ្ធិវង្ស តាត (ត)១៤៥
៥- លោកន័យពាក្យកាព្យ របស់ –ឧកញ៉ាវង្សសរពេជ្ញ នង (ត)១៦១
៦- រឿងព្រេងខ្មែរ រឿងសុភាទន្សាយ (តនិងចប់)១៧៣
៧- ទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ ក្បួនជម្រះឧត្បាទ័វ១៨៥
រូបក្រៅរឿង ៨- រូបគ្រុឌឆក់នាគធ្លាប់នៅផែនថ្ម ស្នាដៃ ចាម ដំកល់ទុកនៅពិធីភណ្ឌស្ថានស្រុកតូរ៉ាន (អណ្ណាម)៩៧
៩- រូបព្រះពោធិសត្វអវលោកិតេស្វរៈមានព្រះហស្ត ៤ ត្រង់ហោជាងប្រាសាទ បាយ័ននគរ ធំ៩៩
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១០ ខ្សែទី ១២ ព.ស. ២៤៨១ គ.ស. ១៩៣៨
D-បញ្ជីរឿង 
១- ប្រជុំពាក្យកាព្យ ភាគទី ១ –ព្រះរាជនិពន្ធព្រះបាទសម្ដេចព្រះធម្មរាជា (តទី ២ )២០៥
២- ព្រហ្មចរិយកថា របស់ –ព្រះមហា សែស ក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ (ត)២១៧
៣- ចាតុង្គបទ របស់ –ឧកញ៉ាទេពពិទូរ ក្រសេម(ត)២៣៥
៤- លោកន័យពាក្យកាព្យ របស់ –ឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ នង (ត)២៤៩
៥- រឿងព្រេងខ្មែរ ៖ រឿងទំពែក ៤ នាក់២៦១
រូបក្រៅរឿង ៦- រូបព្រះឥសូរ និង រូបព្រះទ្វារបាល ឆ្លាក់នៅលើផែនថ្ម ដំកល់ទុកនៅក្នុងពិធីកណ្ឌស្ថាន ស្រុកតូរ៉ាន (អណ្ណាម)២០៣

 


  •  
  •  
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments