ទស្សនាវដ្តីកម្ពុជសុរិយា​​​ គ.ស. ១៩៣៦

  •  
  •  

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៨ ខ្សែទី ១ ព.ស. ២៤៧៩ គ.ស. ១៩៣៦
D-បញ្ជីរឿង 
១- បុណ្យទក្ខិណានុប្បទានជូនលោកល្វី ហ្វីណូត៍ នៅវត្តប្រាង្គ(ឧត្តុង្គ)
២- សិលាចារិកស៊ីម៉ង់ រឿងព្រះពុទ្ធសាសនាត្រង់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រសូត១៣
៣- ដោយប្រការយ៉ាងណាខ្លះដែលគេគោរពព្រះសម្ពុទ្ធនៅស្រុកឥណ្ឌាស បូណូ រៀបរៀង –ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែជាភាសាខ្មែរ១៧
៤- សាសនប្រវត្តិ –ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត រៀបរៀង (ត)២៧
៥- រឿងព្រេងខ្មែរ ដែលមិនទាន់បោះពុម្ពផ្សាយរឿងខ្លាអាភេទ៤៣
រូបផ្សេងៗ – រូបលោកល្វី ហ្វីណូត៍ ដែលដំកល់ធ្វើបុណ្យនៅវត្តប្រាង្គ
– រូបសិលាធ្លាក់ត្រង់រឿងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រសូត១៣
– រូបស្ថានទីដំកល់ព្រះត្រៃបិដក ១ចប់សិងចារិកនៅផែនថ្មកែវ នៅក្រុងមណ្ឌលេ(ភូមា)២៩
– រូបផែនសិលាចារិក នៅវត្តសង្តោមុនីក្រុងមណ្ឌលេ(ភូមា)៤១
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៨ ខ្សែទី ២ ព.ស. ២៤៧៩ គ.ស. ១៩៣៦
D-បញ្ជីរឿង 
១- របៀបបុណ្យព្រះរាជទានព្រះភ្លើងព្រះសពព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រី ហរិរ័ក្ខ មណ្ឌាទិព្យម៉ាល (ហៅថា មន្ថា)៥៣
២- សាសនប្រវត្តិ ព្រះមហាពិទូរ –ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត រៀបរៀង (ត)៥៧
៣- ដោយប្រការយ៉ាងណាខ្លះដែលគេគោរពព្រះបរមសម្មាសម្ពុទ្ធ នៅក្នុងស្រុកឥណ្ឌា ស បូណូ រៀបរៀង–ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែជាភាសាខ្មែរ (តចប់)៦៧
៤- រឿងព្រេងខ្មែរ ដែលមិនទាន់បោះពុម្ពផ្សាយ រឿងចៅសុខចៅសៅ៧៧
រូបផ្សេង – រូបទ្វារហោធម្មមន្ទីរ អគ្គមហេសីស្ដេចភូមាទ្រង់សាង៥៩
– រូបព្រះចេតិយលោកានន្ទ ស្ដេចភូមាសាង បញ្ចុះព្រះទន្តធាតុព្រះពុទ្ធអង្គ៦៩
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៨ ខ្សែទី ៣ ព.ស. ២៤៧៩ គ.ស. ១៩៣៦
D-បញ្ជីរឿង 
១- សេចក្ដីអធិប្បាយអំពីបុរាណវត្ថុនៅទីពិធភណ្ឌ វត្តពោធិវាល លោកហង់រ៉ឺ ប៉ារម៉ង់ចេ នឹង លោក រដាលេត៍ រៀបរៀង –ក្រមការជុំ ម៉ៅ ប្រែជាភាសាខ្មែរ៨៧
២- ដោយប្រការយ៉ាងណាខ្លះដែលគេគោរពព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅស្រុក កោរេ ស បូណូ រៀបរៀង –ក្រមការជុំ ម៉ៅ ប្រែជាភាសាខ្មែរ (តចប់)១០៧
៣- សាសនប្រវត្តិ –ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត រៀបរៀង (ត)១១៥
៤- រឿងព្រេងខ្មែរ ដែលមិនទាន់បោះពុម្ពផ្សាយ គឺរឿងអាពុកក្មេករើសកូនប្រសា១២៥
រូបផ្សេងៗ -រូបព្រះ ចេតិយទីបមាស នៅក្រុងមណ្ឌលេ១០៥
-ព្រះពុទ្ធរូបកក្កុសន្ធ នៅខាងលិចវិហារអានន្ន ស្រុកបាតន (ភូមា)១១៧
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៨ ខ្សែទី ៤ ព.ស. ២៤៧៩ គ.ស. ១៩៣៦
D-បញ្ជីរឿង 
១- សេចក្ដីអធិប្បាយអំពីបុរាណវត្ថុ នៅពិពិធភណ្ឌវត្តពោធិវាល (តចប់)
២- រឿងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់ យីប៉ុន លោក បូណូ រៀបរៀង –ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែជាភាសាខ្មែរ១៩
៣- ដោយប្រការយ៉ាងណាខ្លះ ដែលគេគោរពព្រះបរមសម្មាសម្ពុទ្ធនៅស្រុកចិនលោក បូណូ រៀបរៀង–ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែជាភាសាខ្មែរ (ត)៤៣
រូបផ្សេងៗ – ព្រះពុទ្ធរូប រចនាយឺប៉ុន១៥
– រូបភ្នំតូចនៅស្រុកមណ្ឌលេ (ភូមា) សឹងពេញទៅដោយអារាមស្ថាន៤១
– រូបក្លោងទ្វារហោត្រៃ ១ នៅវត្តតេកតាវ ស្រុកមណ្ឌលេ (ភូមា)៤៩
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៨ ខ្សែទី ៥ ព.ស. ២៤៧៩ គ.ស. ១៩៣៦
D-បញ្ជីរឿង 
១- ដោយប្រការយ៉ាងណាខ្លះ ដែលគេគោរពព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅស្រុកយីប៉ុន (តចប់)៥៧
២- សេចក្ដីអធិប្បាយបីវិធីសាងប្រាសាទនគរវត្ត លោកហ មារ្សាស រៀបរៀង –ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែជាភាសាខ្មែរ៧៥
៣- កម្មបថពិស្តារ –ព្រះអាចារ្យង៉ែត ឥន្ទ រៀបរៀង៩៩
រូបផ្សេងៗ – ព្រះពុទ្ធរូបគ្រាផ្ចាញ់មារ នៅវិហារថេតក្យាមុនី ស្រុកធ្យូនគុយ (ភូមា)៥៥
– រូបលោកសង្ឃភូមាកាន់ត្រាដែលស្តេចព្រះរាជទានមកក្រុមសង្ឃការី នៅក្រុង មណ្ឌលេ៧៣
– រូបភាពផាត់ថ្នាំ របស់លោកសិរ្ស៍បារិយែរ គូរ៩៨
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ៨ ខ្សែទី ៦ ព.ស. ២៤៧៩ គ.ស. ១៩៣៦
D-បញ្ជីរឿង 
១- បរិវដ្តគមនាគម ដំណើរអង់ គួរណេ ក្នុងដែនកូសាំងស៊ីន ក្នុងឆ្នាំ១៩៣៣ របស់ –ព្រះសាសនសោភណ ជ. ណាត ចាងហ្វាងរងសាលាបាលី រៀបរៀង(ខេត្តហាគៀង)១១៩
២- អធិប្បាយពីវិធីសាងប្រាសាទនគរវត្ត របស់ –លោក ហ. មារ្សាល(ត)១៤៣
៣- កម្មបថពិស្តារ របស់ –ព្រះអាចារ្យ ង៉ែត ឥន្ទ រៀបរៀង(ត)១៦៥
៤- រឿងធ្មេញដៃយបណ្ឌិត របស់បុរាណ១៨០
រូបផ្សេងៗ – រូបព្រះចេតិយ៤ជ្រុង នៅស្រុកចេគូ (ភូមា)១៤១
– រូបលោកសង្ឃភូមា ត្រឡប់ពីបិណ្ឌបាត រៀងនឹងចូលទៅក្នុងវត្ត១១៧
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៨ ខ្សែទី ៧ ព.ស. ២៤៧៩ គ.ស. ១៩៣៦
A-ឆ្នាំគម្រប់ ៨ 
D-បញ្ជីរឿង 
១- បរិវដ្ដគមនាគម ដំណើរអង់តួរណេរក្នុងដែនកូសាំងស៊ីន –ព្រះសាសនសោភ័ណជ. ណាត ចាងហ្វាងរងសាលាបាឡី រៀបរៀង (ត)
២- ខេមាខេមសរណកថា –ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត រៀបរៀង (ត)២៧
៣- ពិធីបុណ្យប្រគេនកញ្ចប់បាយ នៅស្រុកលាវ –ភិក្ខុសុមនតិស្ស ស៊ី អួន រៀបរៀង៣៧
៤- រឿងតេមិយជាតកសេចក្ដីចាស់៤៣
៥- តម្រានាដសាស្ត្រ –ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត រៀបរៀង (ត)៥៧
៦- រឿងធ្មេញជៃបណ្ឌិត សេចក្ដីចាស់ (ត)៧១

រូបផ្សេង ៗ

៧- ព្រះចេតិយធាតុហ្លួង នៅក្នុងដែនក្រុងវៀងចន្ទន៍ (លាវ)

៨- ព្រះចេតិយបញ្ចុះព្រះសារីរិកធាតុ នៅក្រុងបាគន (ភូមា)២៣
៩- ព្រះចេតិយបូរាណ នៅវត្តយាគយី (ស្រុកព្រហ្មេ (ភូមា)៤១
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៨ ខ្សែទី ៨ ព.ស. ២៤៧៩ គ.ស. ១៩៣៦
D-បញ្ជីរឿង 
១- បរិវដ្ដគមនាគម ដំណើរអង់តួរណេរក្នុងដែនកូសាំងស៊ីន –ព្រះសាសនសោភ័ណជ ណាត ចាងហ្វាងរង សាលាបាឡី រៀបរៀង (ត)៨៥
២- សេចក្ដីយល់ឃើញអំពីប្រាសាទនគរវត្ត លោក ព្រី លុស្គី រៀបរៀង –ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែជាភាសាខ្មែរ៩៧
៣- ខេមាខេមសរណកថា –ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត រៀបរៀង (ត)១០៩
៤- រឿងតេមិយជាតក សេចក្ដីចាស់ (ត)១២១
៥- សាសនទីវាទ ពាក្យកាព្យ –ឃុនស្នេហា ហិម រៀបរៀង១៣១
៦- រឿងធ្មេញជៃបណ្ឌិត សេចក្ដីចាស់ (ត)១៣៩

រូបផ្សេង ៗ

៧- រូបប្រាសាទនគរវត្តទាំងមូល

៩៥
៨- ព្រះទេវរូបស្នាដៃខ្មែរសាង សព្វថ្ងៃនៅក្នុងស្រុកភូមា១១៧
៩- រូបលោកសង្ឃភូមាកំពុងមើលគម្ពីរស្លឹករឹត១២៧
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៨ ខ្សែទី ៩ ព.ស. ២៤៧៩ គ.ស. ១៩៣៦
D-បញ្ជីរឿង 
១- បរិវដ្ដគមនាគម ដំណើរអង់តួរណេរក្នុងដែនកូសាំងស៊ីន –ព្រះសាសនសោភ័ណ ជ ណាត ចាងហ្វាងរង សាលាបាឡី រៀបរៀង (ត)១៥៣
២- សម័យចំរើនរបស់ក្បាច់រចនាខ្មែរ លោក ហ មារ្សាលរៀបរៀង –ក្រមការ ជុំ ម៉ៅ ប្រែជាភាសាខ្មែរ១៦៩
៣- ខេមាខេមសរណកថា –ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត រៀបរៀង (ត)១៧៣
៤- សាសនទីវាទ ពាក្យកាព្យ –ឃុនស្នេហា ហិម រៀបរៀង (ត)១៨៤
៥- រឿងធ្មេញជៃបណ្ឌិត សេចក្ដីចាស់ (ត)១៩៥

រូបផ្សេង ៗ

៦- យាយជី ភូមា រក្សាសីល ១០ ស្លៀកដណ្ដប់លឿងអាស្រ័យនៅក្នុងវត្

១៧៦
៧- លោកសង្ឃភូមាកាន់ផ្លិតស្លឹកត្នោត ទំនៀមលោកសង្ឃភូមា សុទ្ធតែប្រើផ្លិត ស្លឹកត្នោតរូបធំ ៗ ដូច្នេះ១៨៣
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៨ ខ្សែទី ១០ ព.ស. ២៤៧៩ គ.ស. ១៩៣៦
A-ឆ្នាំគម្រប់ ៨ 
B-ឆ្នាំគម្រប់ ៨ (១០-១១-១២) 
D-បញ្ជីរឿង 
១- បរិវដ្ដគមនាគម ដំណើរអង់តួរណេរក្នុងដែនកូសាំងស៊ីន –ព្រះសាសនសោភ័ណ ជ ណាត ចាងហ្វាងរង សាលាបាឡី រៀបរៀង (ត)
២- ខេមាខេមសរណកថា –ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត រៀបរៀង (ត)៣៣
៣- សាសនទីវាទ ពាក្យកាព្យ –ឃុនស្នេហា ហិម តែង (តចប់)៤៣
៤- រឿងធ្មេញជៃបណ្ឌិត សេចក្ដីចាស់ (ត)៥៣

រូបក្រៅរឿងផ្សេង

៥- ជួងសម្រិទ្ធិ ១ ស្ដេចភូមាសាងទុកនៅវត្តបតទាវតី ក្រុងអមរបុរ

៣១
៦- កូនក្មេងភូមាតែងខ្លួនរៀបហែទៅបួស៤១
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៨ ខ្សែទី ១១ ព.ស. ២៤៧៩ គ.ស. ១៩៣៦
D-បញ្ជីរឿង 
១- បរិវដ្ដគមនាគម ដំណើរអង់តួរណេរក្នុងដែនកូសាំងស៊ីន ខែត្រតៃនិញ –ព្រះសាសនសោភ័ណ ជ ណាត រៀបរៀង ក្នុងឆ្នាំ ១៩៣៣៦៧
២- ខេមាខេមសរណកថា –ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត រៀបរៀង (ត)១០១
៣- តម្រានាដសាស្ត្រ (ក្បួនរាំ) ត –ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម ប្រែចេញពីភាសាសៀម (ត)១០៣
៤- អំពីការស្រាវជ្រាវនៅថាប់ម៉ាម (អណ្ណាម) លោកក្លែយ៍ នៅសាលាបារាំងសែសចុងបូព៌ាប្រទេស រៀបរៀង១៣១
៥- សប្បុរិសធម៌ ពាក្យកាព្យ បាន តេង គ្រូបង្រៀន រៀបរៀង១៣៧
៦- រឿងព្រេងខ្មែរដែលមិនទាន់បោះពុម្ពផ្សាយៈ 
៦a- រឿងចចកដល់នូវគ្រោះថ្នាក់១៤៣
៦b- រឿងអ្នកនៅផ្ទះភូមិជិតគ្នា១៤៩

រូបក្រៅរឿង

៧- ព្រះពុទ្ធរូបសៃយាសន៍ នៅវត្តស៊ិនប៊ិននថាលីយោង្គ ក្រុងបាគន (ភូមា)

៩៩
៨- ប្រាសាទព្រះខ័ន ផ្លូវចូលទៅក្នុងប្រាសាទ១២៩
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ៨ ខ្សែទី ១២ ព.ស. ២៤៧៩ គ.ស. ១៩៣៦
D-បញ្ជីរឿង 
១- បរិវដ្ដគមនាគម ដំណើរអង់តួរណេរក្នុងដែនកូសាំងស៊ីន សេចក្ដីសរុប្ប –ព្រះសាសនសោភ័ណ ជ ណាត រៀបរៀង (តចប់)១៥៩
២- ខេមាខេមសរណកថា –ព្រះមហាពិទូរ ក្រសេម គន្ថរចនបណ្ឌិត រៀបរៀង (ត)១៨១
៣- លោកន័យ ពាក្យកាព្យ របស់ –លោកវង្សាសារពេជ្ញ នង តែង១៩៣
៤- សប្បុរិសធម៌ ពាក្យកាព្យ –បាន តេង គ្រូបង្រៀន រៀបរៀង២១៣
៥- រឿងព្រេងខ្មែរ រឿងប្រោះខ្លាងាប់២២៥
រូបក្រៅរឿងផ្សេង
៦- ព្រះប្រាង្គណ៍បញ្ចុះព្រះសារីរិកធាតុ នៅក្រុងមណ្ឌលេ (ភូមា)
១៧៩

  •  
  •  
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments