ទស្សនាវដ្តីកម្ពុជសុរិយា ​គ.ស. ១៩៤៥

  •  
  •  

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៧ ខ្សែទី ១ គ.ស. ១៩៤៥ ព.ស. ២៤៨៥
D-បញ្ជីរឿង 
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ 
១- ព័ត៌មាន ថ្លែងសេចក្ដីកាលទៅនាំយកព្រះពុទ្ធរូបនិងបល្លង្ក នៅឃុំអង្គបុរី(តាកែវ) –ឃុនបញ្ញាសោភ័ន គាំ ឌុម
២-រឿងរាវរបស់លោកធុតង្គ ជាតិចិន ១ រូប ឈ្មោះ ហួន ធាង –ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម១៥
៣- ច្បាប់ព្រះបន្ទូលចែង២៥
៤- នានាភាសិត –ព្រះគ្រូមុនីសោភ័ណសោមឡុច៣៣
II. ផ្នែកសាសនា 
៥- ការប្រជុំលោកមេគណៈនិងអនុគណៈ នៅវត្តសារាវ័ន –ដំណឹងអំពីក្រសួងធម្មការ៣៩
៦- អរិយសច្ចៈ ជាពុទ្ធភាសិត –លោកគ្រូអាចារ្យ ប៉ាង ខាត់៥២
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៧ ខ្សែទី ២ គ.ស. ១៩៤៥ ព.ស. ២៤៨៥
D-បញ្ជីរឿង 
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ 
១- ព្រះរាជប្រវត្ដិសម្ដេចព្រះរាជអយយកោ នរោត្ដម សុទ្ធារស –ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ៥៧
២- រឿងរាវរបស់លោកធុតង្គ់ជាតិចិន ១រូបឈ្មោះ ហួន ធាង ស្រង់ប្រែពី សៀវភៅ Religieux et plerins en terre d’Asie (តមក) –ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម៦៨
៣- ព័ត៌មាន ថ្លែងសេចក្ដីកាលទៅនាំយកព្រះពុទ្ធរូបនិងបល្ល័ង្ក នៅអង្គរបុរី –ឃុនបញ្ញាសោភ័ន គាំ ឌុម ស្រុកព្រៃកប្បាស (តាកែវ) (តមក)៧៩
៤- នានាភាសិត (តមកនិងចប់) –ព្រះគ្រូមុនីសោភ័ន សោម ឡុច៩៤
II. ផ្នែកសាសនា 
៥- ប្រវត្ដិព្រះពុទ្ធ ៧ ព្រះអង្គ –ឃុនបណ្ណានុរក្ស ប៊ូ ប៉ូរ១០០
៦- អរិយសច្ចៈ ជាពុទ្ធភាសិត (តមក) –លោកអាចារ្យ ប៉ាង ខាត់១០៤
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៧ ខ្សែទី ៣ គ.ស. ១៩៤៥ ព.ស. ២៤៨៥
D-បញ្ជីរឿង 
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ 
១- ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេស ចិន ” ពាក្យផ្ដើម” –ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម១១៣
២- អធិប្បាយសុភាសិត –ឃុនឧត្ដមប្រីជា ចាប -ពិន១២៦
៣- ព័ត៌មាន ថ្លែងសេចក្ដីកាលទៅដឹកនាំយកពុទ្ធរូបនិងបល្ល័ង្ក នៅឃុំអង្គរបុរីស្រុក ព្រៃកប្បាស (និងតចប់)–ឃុនបញ្ញាសោភ័នគាំ ឌុម១៣៨
II. ផ្នែកសាសនា 
៤- អរិយសច្ចៈជាពុទ្ធភាសិត (តមក) –លោកគ្រូអាចារ្យ ប៉ាង ខាត់១៥៦
៥- ឯកភាគនៃមិលិន្ទបញ្ហា (តមក) –ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម១៦៦
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៧ ខ្សែទី ៤ គ.ស. ១៩៤៥ ព.ស. ២៤៨៥
 
D-បញ្ជីរឿង 
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ 
១- អធិប្បាយសុភាសិតខ្មែរ (តាមលំដាប់អក្សរ) –ឃុនឧត្ដមប្រីជា ចាប ពិន១៦៩
២- សុភាសិតបាលីប្រែជាភាសាខ្មែរ –ព្រះគ្រូ សទ្ទវិទូ ពាង សុខ១៨២
៣-ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសចិន (តមក) — ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម១៨៦
II. ផ្នែកសាសនា 
៤- អរិយសច្ចៈពុទ្ធភាសិត (តមក) –លោកគ្រូអាចារ្យប៉ាង ខាត់១៩៦
៥- ឯកភាគមិលិន្ទបញ្ហា (តមកនិងចប់) –ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម២១០
៦- ប្រវត្ដិសង្ខេបរបស់ឧបាសក ហួត ទិន –អាចារ្យ ញែម នៅ២២២
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៧ ខ្សែទី ៥ គ.ស. ១៩៤៥ ព.ស. ២៤៨៥
D-បញ្ជីរឿង 
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ 
១- វណ្ណគតិ រឿងនារាយណ៍ ទសាវតារ –ឧកញ៉ា ទេពពិទូរ ក្រសេម២២៥
២- រឿងរាវរបស់លោកធុតង្គជាតិចិន ១រូបឈ្មោះ ហួន ធាង (តមក) –ហ្លួងនិពន្ធ ញ៉ុក ថែម២៣៣
៣- ពង្សាវតារប្រទេសចិន (តមក)២៤៤
៤- អធិប្បាយសុភាសិត (តមក) –ឃុនឧត្ដមប្រីជា ចាប ពិន២៥២
II. ផ្នែកសាសនា 
៥- សាសនាវតារ សង្ខេប –លោកអាចារ្យ មៀវ នន្ទ២៦៤
៦- អរិយសច្ចជាពុទ្ធភាសិត (តមក) –ព្រះអាចារ្យប៉ាង ខាត់២៧៥
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៧ ខ្សែទី ៦ គ.ស. ១៩៤៥ ព.ស. ២៤៨៥
D-បញ្ជីរឿង 
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ 
១- ជម្ពុ ឬ ជម្ពូ សព្ទនេះប្រែជាអ្វី ? –ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម២៨១
២- វណ្ណគតិ រឿងនារាយណ៍ ទសាវតារ (តមក) –ឧកញ៉ា ទេពពិទូរក្រសេម២៩០
៣- រឿងរាវរបស់លោកធុតង្គជាតិចិន ១រូបឈ្មោះហួន ធាង(តមកនិងចប់) –ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម២៩៧
៤- ពង្សាវតារប្រទេសចិន (តមក)៣១១
៥- អធិប្បាយសុភាសិត (តមក) –ឃុនឧត្ដមប្រីជា ចាប ពិន៣១៦
II. ផ្នែកសាសនា 
៦- សម្ពុលាជាតក –ព្រះបាឡាត់ពោធិរាម យូរ ប៉ុណ្ណ៣២១
៧- អរិយសច្ចៈជាពុទ្ធភាសិត (តមក) –ព្រះអាចារ្យ ប៉ាង ខាត់៣២៧
៨- សាសនាវតារ សង្ខេប (តមកនិងចប់) –លោកអាចារ្យ មៀវ នន្ទ៣៣៤
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៧ ខ្សែទី ៧ គ.ស ១៩៤៥ ព.ស ២៤៨៥
D-បញ្ជីរឿង 
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ 
១- សុភាសិតប្រែជាពាក្យកាព្យ –ព្រះគ្រូសទ្ទវិទូរ ពាង សុខ៣៣៩
២- រឿងកុមារពីរនាក់ជាមិត្តនឹងគ្នា –ព្រះគ្រូសិរីសោភ័ណ គឹម តូ៣៤៥
៣- ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសចិន (តមក) –ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម៣៥៣
៤- អធិប្បាយសុភាសិតខ្មែរ (តមក) –ឃុនឧត្ដមប្រីជា ចាប ពិន៣៦០
៥- វណ្ណគតិនារាយណ៍ទសាវតា (តមក) –អ្នកឧកញ៉ាទេពពិទូរ ក្រសេម៣៦៨
II. ផ្នែកសាសនា 
៦- សម្ពុណជាតក –ព្រះបាឡាត់ពោធិរាម យូរ ប៉ុណ្ណ៣៧៤
៧- អរិយសច្ចៈជាពុទ្ធភាសិត (តមក) –លោកគ្រូអាចារ្យប៉ាង ខាត់៣៩៣
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៧ ខ្សែទី ៨ គ.ស. ១៩៤៥ ព.ស. ២៤៨៥
D-បញ្ជីរឿង 
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ 
១-សេចក្ដីសង្ខេបអំពីគោលផ្សេងៗ នៃពង្សាវតារខ្មែរ — ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម៣៩៥
២- ពង្សាវតារចិន (តមក)៤០៣
៣- រឿងកុមារពីរនាក់ជាមិត្តនឹងគ្នា (តមកនិងចប់) –ព្រះគ្រូសិរីសោភ័ណ កឹម តូ៤១៥
៤- អធិប្បាយសុភាសិតខ្មែរ (តមក) –ឃុនឧត្ដមប្រីជា ចាប ពិន៤២៧
៥- វណ្ណគតិ នារាយណ៍ទសាវតារ (តមក) –ឧកញ៉ាទេពពិទូរ ក្រសេម៤៣១
II. ផ្នែកដំណឹងសាសនា 
៦- ភណ្ឌុតិណ្ឌុជាតក –ព្រះបាឡាត់ពោធិរាម យូរ ប៉ុណ្ណ៤៣៦
៧- អរិយសច្ចៈជាពុទ្ធភាសិត (តមក) –លោកគ្រូអាចារ្យ ប៉ាង ខាត់៤៤៥
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៧ ខ្សែទី ៩ គ.ស. ១៩៤៥ ព.ស. ២៤៨៥
D-បញ្ជីរឿង 
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ 
១- រឿងសុមនមាលាការ (ពាក្យកាព្យ) –ឧកញ៉ាភក្ដីសាទេព កែ នេត៤៥១
២- សេចក្ដីសង្ខេបអំពីគោលផ្សេងៗ នៃពង្សាវតារខ្មែរ (តមក) –ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម៤៦៤
៣- ពង្សាវតារប្រទេសចិន (តមក)៤៧៣
៤- វណ្ណគតិ នារាយណ៍ ទសាវតារ (តមក) –ឧកញ៉ាទេពពិទូរ ក្រសេម៤៧៨
៥- អធិប្បាយសុភាសិតខ្មែរ(តមក) –ឃុនឧត្ដមប្រីជា ចាប ពិន៤៨៣
II. ផ្នែកសាសនា 
៦- ភណ្ឌុតិណ្ឌុកជាតក (តមកនិងចប់) –ព្រះបាឡាត់ពោធិរាម យូរ ប៉ុណ្ណ៤៩០
៧- អរិយសច្ចៈជាពុទ្ធភាសិត (តមក) –ព្រះអាចារ្យប៉ាង ខាត់៥០១
៨- សេចក្ដីជូនដំណឹង 
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៧ ខ្សែទី ១០ គ.ស. ១៩៤៥ ព.ស. ២៤៨៥
D-បញ្ជីរឿង 
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ 
១- ព្រះរាជក្រឹត្យ ក្រមចៅហ្វាយស្រុក –ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម៦០៧
២- ពង្សាវតារប្រទេសចិន (តមក)៦២០
៣- វណ្ណគតិ នារាយណ៍ ទសាវតារ (តមក) –ឧកញ៉ា ទេពពិទូរ ក្រសេម៦២៧
៤- អធិប្បាយសុភាសិតខ្មែរ (តមក) –ឃុនឧត្ដមប្រីជា ចាប ពិន៦៣៦
II. ផ្នែកសាសនា 
៥- កំឡាំង ៥យ៉ាង –ឃុនបណ្ណានុរក្ស ប៊ូ ប៉ូរ៦៤៩
៦- អរិយសច្ចៈជាពុទ្ធភាសិត (តមក) –ព្រះអាចារ្យ ប៉ាង ខាត់៦៥៣
៧- សេចក្ដីជូនដំណឹង 
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៧ ខ្សែទី ១១ គ.ស. ១៩៤៥ ព.ស. ២៤៨៥
D-បញ្ជីរឿង 
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ 
១- ប្រវត្ដិស្ដេចទឹកស្ដេចភ្លើង –ឧកញ៉ាទេពពិទូរក្រសេម៦៦៣
២- វណ្ណគតិ នារាយណ៍ ទសាវតារ (តមក) –ឧកញ៉ា ទេពពិទូរ ក្រសេម រៀបរៀង៦៧៤
៣- ព្រះរាជក្រឹត្យ ក្រមចៅហ្វាយស្រុក (តមក) –ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម៦៨៣
៤- សេចក្ដីសង្ខេបអំពីគោលសង្ខេបអំពីគោលផ្សេងនៃពង្សាវតារខ្មែរ(តមកនិងចប់) –ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម រៀបរៀង៦៩៣
៥- អធិប្បាយសុភាសិតខ្មែរ (តមក) –ឃុនឧត្ដមប្រីជា ចាប ពិន៧០០
II. ផ្នែកសាសនា 
៦- អរិយសច្ចៈពុទ្ធភាសិត (តមកនិងចប់) –ព្រះអាចារ្យប៉ាង ខាត់៧០៥
៧- តារាងប្រវត្តិរាជត្រកូល 
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៧ ខ្សែទី ១២ គ.ស. ១៩៤៥ ព.ស. ២៤៨៥
D-បញ្ជីរឿង 
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ 
១- ប្រវត្ដិស្ដេចទឹកស្ដេចភ្លើង (តមក) –ឧកញ៉ាទេពពិទូរ ក្រសេម៧០៣
២- វណ្ណគតិ នារាយណ៍ ទសាវតារ (តមក)៧២០
៣- ពង្សាវតារប្រទេសចិន (តមក) –ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម៧៣០
៤- អធិប្បាយសុភាសិតខ្មែរ(តមកនិងចប់) –ឃុនឧត្ដមប្រីជា ចាប ពិន៧៤២
II. ផ្នែកដំណឹងសាសនា 
៥- កូឡាបទុមជាតក –ឃុនសោភ័ណភក្ដី អ៊‌ីន ភន៧៥៩

  •  
  •  
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
So Rya
2 months ago

ខ្ញុំសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ការចែករំលែកនូវទស្សនាវដ្តីកម្ពុជសុរិយាដ៏មានតម្លៃសម្រាប់កូនខ្មែរស្រាវជ្រាវខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យបងផុសគ្រប់ភាគបន្តទៀត
សូមអរគុណ