ទស្សនាវដ្ដី​កម្ពុជសុរិយា គ.ស. ១៩៤៤

  •  
  •  

AA_កម្ពុជសុរិយា 
D-បញ្ជីរឿង 
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ 
១- កំពូលបុរសកំសត់ –លោកហាន់ យេង
២- និទានសុភាសិតទី ២ –លោកគ្រូអាចារ្យ ពាង សុខ១៥
៣- ប្រជុំសុភាសិតខ្មែរ(តាមលំដាប់អក្សរតមក) –ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម២២
៤- រឿងមាយើង(ពាក្យកាព្យ តមក និង ចប់) — ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម២៥
៥- លោកន័យ (ពាក្យកាព្យ តមក) –លោកឧកញ៉ាវង្សា សរពេជ្ញ នង៤៦
II. ផ្នែកសាសនា 
៦- លោក ធម្មសូត្រ (តមក) –ព្រះគ្រូញាណ សំវរៈ ញាណ សឺន៥០
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៦ លេខ ទី២ គ.ស. ១៩៤៤ ព.ស. ២៤៨៦
D-បញ្ជីរឿង 
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ 
១- រឿងអង្គរ ក្នុងសតវត្សទី ១៣ តាមសេចក្ដីកត់ត្រា របស់អ្នកដំណើរជាតិចិនម្នាក់ –ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម៥៧
២- ប្រជុំសុភាសិតខ្មែរ រៀបរៀងតាមលំដាប់អក្សរ(តមក) –ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម៦៨
៣- រឿងកំពូលកំសត់ (តមក) –លោកហាន់ យេង៧៣
៤- រឿងព្រេងខ្មែរ (រឿងចៅកាំបិតបន្ទោះ) –លោកហាន់ យេង៨៨
៥- លោក ន័យ (ពាក្យកាព្យ តមក) –លោកឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ នង៩៤
II. ផ្នែកសាសនា 
៦- លោក ធម្មសូត្រ (តមក និង ចប់) –ព្រះគ្រូញាណសំវរៈ ញាណ សឺន៩៩
៧- អំពីតាំងចៅអធិការនឹងមន្ត្រីសង្ឃ –ព្រះគ្រូញាណសំវរៈ ញាណ សឺន១០៩
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៦ លេខ ទី៣ គ.ស. ១៩៤៤ ព.ស. ២៤៨៦
D-បញ្ជីរឿង 
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ 
១-លោក ធម្មត្ថចរិយា ពាក្យកាព្យ –គ្រូបង្រៀន បាន តេង១៣៣
២- រឿងកំពូលកំសត់ (តមក) –លោកហាន់ យេង១២៣
៣- ប្រជុំសុភាសិតខ្មែរ រៀបរៀងតាមលំដាប់អក្សរ(តមក) –ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម១៣៤
៤- រឿងអង្គរ ក្នុងសតវត្សទី ១៣ តាមសេចក្ដីកត់ត្រា របស់អ្នកដំណើរជាតិចិន –ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម ម្នាក់(តមក)១៣៨
៥- រឿងព្រេងខ្មែរ (រឿងចៅកាំបិតបន្ទោះ) –លោកហាន់ យេង១៤៥
II. ផ្នែកសាសនា 
៦- អំពីតាំងចៅអធិការ នឹង បុណ្យបញ្ចុះសីមា –ដំណឹងពីក្រសួង ធម្មការ១៥០
៧- បាឋកថា(អំពីវិន័យ នឹង ច្បាប់គ្រហស្ថ) –អ្នកឧកញ៉ា ទេពពិទូរក្រសេម១៥២
៨- កែពាក្យខុស១៦៩
៩- អំពីតាំងចៅអធិការថ្មី 
១០- ឯកភាគនៃមិលិន្ទបញ្ហា –ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម 
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៦ លេខ ទី៤ គ.ស. ១៩៤៤ ព.ស. ២៤៨៦
D-បញ្ជីរឿង 
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ 
១- ជូនពរចូលឆ្មាំថ្មីខ្មែរ –កម្ពុជសុរិយា១៦៩
២- សុវណ្ណសាមជាតក ពាក្យកាព្យ –ព្រះសមុហ៍ឃោសាចារ្យ យូ ប៉ុណ្ណ១៧០
៣- កំពូលកំសត់ (តមក) –លោកហាន់ យេង១៧៥
៤- រឿងអង្គរ ក្នុងសតវត្សទី ១៣ តាមសេចក្ដីកត់ត្រា របស់អ្នកដំណើរជាតិចិនម្នាក់(តមក) –ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម១៨៩
៥- លោក ធម្មត្ថចរិយា ពាក្យកាព្យ(តមក នឹង ចប់) –គ្រូបង្រៀន បាន តេង១៩៦
II. ផ្នែកសាសនា 
៦- បរិយាយសិប្បកថា –ព្រះគ្រូសុវឌ្ឍញាណ សូរ ហាយ២០៩
៧- បាឋកថា អំពីវិន័យ និង ច្បាប់(តមក នឹង ចប់) –អ្នកឧកញ៉ា ទេពពិទូរ ឈឹម ក្រសេម២១៣
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៦ លេខ ទី៥ គ.ស. ១៩៤៤ ព.ស. ២៤៨៦
D-បញ្ជីរឿង 
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ 
១- ចាណក្យគតកៈ ពាក្យកាព្យ –ព្រះគ្រូសទ្ទវិទូ ពាង សុខ២២៥
២- រឿងកំពូលកំសត់ (តមក) –លោកហាន់ យេង២២៩
៣- រឿងអង្គរក្នុងសតវត្សទី ១៣ តាមសេចក្ដីកត់ត្រា របស់អ្នកដំណើរចិនម្នាក់(តមក នឹង ចប់) –ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម២៤២
៤- រឿងព្រេងខ្មែរ រឿងចៅកាំបិតបន្ទោះ (តមក) –ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម២៦១
II. ផ្នែកសាសនា 
៥- ឯកភាគ នៃមិលិន្ទបញ្ហា (តមក) –ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម២៧១
៦- ពិធីបុណ្យក្នុងពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ –ឃុនបណ្ណានុរក្ស ប៊ូ ប៉ូរ២៧៦
៧- អំពីតាំងចៅអធិការ នឹង មន្ត្រីសង្ឃ –ដំណឹងអំពីក្រសួងធម្មការ២៨៣
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៦ លេខ ទី៦ គ.ស. ១៩៤៤ ព.ស. ២៤៨៦
D-បញ្ជីរឿង 
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ 
១- បុប្ផានារី –លោកញូង សឿង២៨៥
២- រឿងកំពូលកំសត់(តមក) –លោកហាន់ យេង២៦៩
៣- ច្បាប់ក្រមបរិយាយ –លោកញឹក នូ៣០៥
៤- ប្រជុំសុភាសិត ខ្មែរ តាមលំដាប់អក្សរ(តមក) –ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម៣១១
៥- រឿងព្រេងខ្មែរ(រឿងចៅកាំបិតបន្ទោះ)(តមក នឹង ចប់) –ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម៣១៤
៦- សុវណ្ណសាមជាតក ពាក្យកាព្យ(តមក) –ព្រះសមុហ៍ឃោសចារ្យ យូរ ប៉ុណ្ណ៣២២
II. ផ្នែកសាសនា 
៧- ចរិយាសិប្បកថា (តមក) –ព្រះគ្រូសុវឌ្ឍញាណ សូរ ហាយ៣២៦
៨- ពិធីបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសីមា នៅវត្តសាំងសាមី(ព្រៃវែង) –ព្រះគ្រូសាសនវង្ស គុយ សូត្រ៣៣២
៩- អំពីតាំងចៅអធិការថ្មី –ដំណឹងអំពីក្រសួងធម្មការ៣៣៧
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៦ លេខ ទី៧ គ.ស. ១៩៤៤ ព.ស. ២៤៨៦
AA_សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការជាវទស្សនាវដ្តីក្ពុជសុរិយា 
D-បញ្ជីរឿង 
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ 
១- ប្រស្នាត្រៃមន្ត្រី –ឃុនឧត្ដមប្រជា ចាប ពិន៣៣៩
២- រឿងកំពូលកំសត់(តមក) –លោក ហាន់ យេង៣៤៩
៣- ប្រជុំសុភាសិតខ្មែរ តាមលំដាប់អក្សរ(តមក) –ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម៣៦០
៤- ច្បាប់ក្រមបរិយាយ(តមក) –លោក ញ៉ឹក នូ៣៦៥
៥- សុវណ្ណសាមជាតក ពាក្យកាព្យ(តមក) –ព្រះសមុហ៍ឃោសាចារ្យ យូរ ប៉ុណ្ណ៣៧៣
II. ផ្នែកសាសនា 
៦- បរិយាយសិប្បកថា (តមក) –ព្រះគ្រូសុវឌ្ឍញាណ សូរ ហាយ៣៨០
៧- ឯកភាគ នៃមិលិន្ទបញ្ហា (តមក) –ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម៣៨៦
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៦ លេខទី ៨ គ.ស. ១៩៤៤ ព.ស. ២៤៨៦
D-បញ្ជីរឿង 
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ 
១- ព្រះរាជប្រវត្ដិ សម្ដេចព្រះខត្ដិយកល្យាណ៍ រាជសុគាភគវតី –ឧកញ៉ាទេពពិទូរ ក្រសេម៣៩៣
២- ធម្មកោវាទ ពាក្យកាព្យ –លោកគ្រូចៅអធិការ ឯក ញឹម៣៩៦
៣- រឿងកំពូលកំសត់ (តមក) –លោក ហាន់ យេង៤១១
៤- ប្រជុំសុភាសិតខ្មែរ តាមលំដាប់អក្សរ(តចប់) –ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម៤២៣
៥- ច្បាប់ក្រមបរិយាយ(តមក) –លោក ញ៉ឹក នូ៤៣០
II. ផ្នែកសាសនា 
៦- អំពីតាំងចៅអធិការ នឹង មន្ត្រី សង្ឃ –ដំណឹងអំពីក្រសួងធម្មការ៤៣៧
៧- បរិយាយសិប្បកថា (តមក នឹង ចប់) –ព្រះគ្រូសុវឌ្ឍញាណ សូរ ហាយ៤៤២
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៦ លេខទី ៩ គ.ស. ១៩៤៤ ព.ស. ២៤៨៦
D-បញ្ជីរឿង 
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ 
១- បណ្ដៅ –ឃុនឧត្ដមប្រជា ចាប ពិន៤៥១
២- ពិធីបូជាសពអ្នកឧកញ៉ា ជុំ ម៉ៅ –ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម៤៥៩
៣- រឿងកំពូលកំសត់ (តមក) –លោក ហាន់ យេង៤៦៤
៤- ប្រជុំសុភាសិតខ្មែរ តាមលំដាប់អក្សរ(តចប់) –ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម៤៧៧
៥- សុវណ្ណសាមជាតក ពាក្យកាព្យ(តមក នឹង ចប់) –ព្រះសមុហ៍ឃោសាចារ្យ យូរ ប៉ុណ្ណ៤៨៣
៦- ច្បាប់ក្រមបរិយាយ (តមក) –លោក ញ៉ឹក នូ 
II. ផ្នែកសាសនា 
៧- អំពីព្រះរាជទានតាំងសមណសក្ដិនៅវត្ត ឧណ្ណាលោម –ពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិត្យ៤៩១
៨- មន្ធោតុរាជជាតក –អ្នកអាចារ្យ គី គឹមស៊ីវ៤៩៥
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៦ លេខទី ១០ គ.ស. ១៩៤៤ ព.ស. ២៤៨៦
D-បញ្ជីរឿង 
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ 
១- ពាក្យសុភាសិតបុរាណ –ស្មៀន គង់ សន៥០៥
២- បណ្ដៅ (តមក) –ឃុនឧត្ដមប្រជា ចាប ពិន៥០៨
៣- រឿងកំពូលកំសត់ (តមក) –លោក ហាន់ យេង៥១៦
៤- ច្បាប់ក្រមបរិយាយ(តមក នឹង ចប់) –លោក ញ៉ឹក នូ៥៣០
II. ផ្នែកសាសនា 
៥- អំពីចៅអធិការ នឹងមន្ត្រីសង្ឃដែរទើបតាំងថ្មី –ដំណឹងអំពីក្រសួងធម្មការ៥៤៨
៦- ឯកភាគមិលិន្ទបញ្ហា (តមក) –ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម៥៥៧
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៦ លេខទី ១១ គ.ស. ១៩៤៤ ព.ស. ២៤៨៦
D-បញ្ជីរឿង 
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ 
១- តម្លៃសិល្បសាស្ត្រ –ឃុនបណ្ណានុរក្ស ប៊ូ ប៉ូរ៥៦១
២- រឿងកំពូលកំសត់ (តមក) –លោក ហាន់ យេង៥៧១
៣- បណ្ដៅ (តមក នឹងចប់) –ឃុនឧត្ដមប្រជា ចាប ពិន៥៨២
II. ផ្នែកសាសនា 
៤- ធម្មបទភាសិត –លោក គ្រូចៅអធិការ ឯក ញឹម៥៩៤
៥- ឯកភាគនៃមិលិន្ទបញ្ហា (តមក) –ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម៦០៦
៦- អំពីព្រះរាជទានតាំងសមណស័ក្ដិនៅវត្ត បទុមវតី –ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ៦១៣
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៦ លេខទី ១២ គ.ស. ១៩៤៤ ព.ស. ២៤៨៦
D-បញ្ជីរឿង 
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ 
១- ប្រកាសតែងប្រកួតរឿងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ –ក្រុមជំនុំលទ្ធិទំនៀមខ្មែរ៦១៧
២- សេចក្ដីពន្យល់អំពីពាក្យខ្មែរខ្លះៗក្នុងសេចក្ដីរាយការណ៍ ជាភាសាចិនក្នុង សត វត្សរ៍ទី ១៣(តាមអត្ថាធិប្បាយរបស់ លោក សឺ ដេស) –ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម៦១៩
៣- រឿងកំពូលកំសត់ (តមក នឹង ចប់) –លោក ហាន់ យេង៦២៨
៤- តម្លៃសិល្បសាស្ត្រ –ឃុនបណ្ណានុរក្ស ប៊ូ ប៉រ៦៣៨
II. ផ្នែកសាសនា 
៥- ធម្មបទភាសិត(តមក នឹង ចប់) –លោក គ្រូចៅអធិការ ឯក ញឹម៦៤៨
៦- ពិធីប្រគល់ព្រះរាជក្រឹត្យ ភ្នាក់ងារពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យបានទទួល ព្រះរាជទានគ្រឿងឥស្សរិយយស–ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ៦៦៣
៧- សេចក្ដីរាយការណ៍សង្ខេបនៃមហាសន្និបាតនៅវត្តព្រះកែវ នឹង វត្តសារាវ័ន្ដ –ដំណឹងអំពីក្រសួងធម្មការ៦៦៥
៨- អំពីតាំងចៅអធិការថ្មី –ដំណឹងអំពីក្រសួងធម្មការ៦៦៨
៩- ឯកភាគនៃមិលិន្ទបញ្ហា (តមក) –ហ្លួងនិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម៦៧០
១០- ភ្នាក់ងារពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យបានទទួលព្រះរាជទានគ្រឿងឥស្សរិយយស 

  •  
  •  
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
So Rya
2 months ago

ខ្ញុំសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ការចែករំលែកនូវទស្សនាវដ្តីកម្ពុជសុរិយាដ៏មានតម្លៃសម្រាប់កូនខ្មែរស្រាវជ្រាវខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យបងផុសគ្រប់ភាគបន្តទៀត
សូមអរគុណ