ទស្សនាវដ្ដី​កម្ពុជសុរិយា គ.ស. ១៩៤៣

  •  
  •  

អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៥ ខ្សែទី ១-២ គ.ស. ១៩៤៣ ព.ស. ២៤៨៥
D-បញ្ជីរឿង 
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ 
១- វិទ្យុធម្មទេសនាកណ្ឌទី ១៥ –លោកអាចារ្យកៅ-ស៊ីម
២- វិទ្យុធម្មទេសនាកណ្ឌទី ១៦ –លោកអាចារ្យ ឈឹម សុំ១៤
៣- វិទ្យុធម្មទេសនាកណ្ឌទី ១៧ –ព្រះមហាសោមឡុច២៩
៤- អំពីដំណើរជីវិតនៃសត្វល្អិតៗ –លោក សង់- ហង់រីហ្វាប៣៦
៥- ប្រដៅចិត្ត (ពាក្យកាព្យ) –អ្នកឧកញ៉ាចេស្ដាវិនិច្ឆ័យ កែវ ហង្ស៥៨
៦- លោកន័យ ពាក្យកាព្យ (តមក) –អ្នកឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ (នង)៧៩
៧- ពង្សាវតារប្រទេសចិន –ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម១០៥
II. ផ្នែកសាសនា 
៨- បញ្ជីរាយនាមមន្ត្រីសង្ឃនិងចៅអធិការដែល ទើបតាំងឡើងថ្មី –ដំណឹងអំពីក្រសួងធម្មការ១២៤
៩- បុណ្យបញ្ចុះសីមានៅវត្តនានា –ដំណឹងអំពីក្រសួងធម្មការ១២៩
១០- ប្រវត្ដិសង្ខេបបញ្ចមសង្គាយនា (តមកនិងចប់) –ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម១៣៣
១១- ប្រវត្ដិព្រះមហាកច្ចាយនត្ថេរ –ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម១៣៦
១២- ពុទ្ធឃោសប្បវត្ដិ –លោកអាចារ្យ ឈឹម សុំ១៤៣
III. ផ្នែកកំណត់និងប្រវត្តិការណ៍ 
១៣- សេចក្ដីជូនដំណឹងអំពីពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ 
១៤- សេចក្ដីជូនដំណឹង 
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៥ ខ្សែទី ៤ គ.ស. ១៩៤៣ ព.ស. ២៤៨៥
D-បញ្ជីរឿង 
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ 
១- រឿងកុលាបប៉ៃលិន –ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម១៨១
២- ពង្សាវតារប្រទេសចិន ស្រង់ចេញអំពីគោលចារឹកផ្សេងៗ ក្នុងពង្សាវតារលោក(តមក) –ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម១៩៤
៣- រឿងព្រះបាទអសោកមហារាជ (តមក) –លោកអាចារ្យគឹម អាន២០៣
៤- រឿងប្រដៅចិត្ត (ពាក្យកាព្យ) (តមក) –អ្នកឧកញ៉ាចេស្ដាវិនិច្ឆ័យ កែវ ហង្ស២១៦
៥- រឿងព្រេងខ្មែរ រឿងចៅធុងចៅសាញ់ –ចម្លងចេញពីច្បាប់សាស្ត្រាស្លឹករឹត២២៣
II. ផ្នែកសាសនា 
៦- អំពីការតាំងចៅអធិការថ្មី នៅវត្តនានា (ក្នុងខែហ្វេវ្រិយេរ) –ដំណឹងពីក្រសួងធម្មការ២៣៦
៧- ពិធីបុណ្យបញ្ចុះសីមានៅវត្តនានា –ដំណឹងពីក្រសួងធម្មការ២៣៩
៨- ប្រស្នាធម៌អំពីព្រះនិព្វាន –ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម២៤១
៩- តាំងជាសមាជិកពិសេសថ្មីពីររូប 
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៥ ខ្សែទី ៥ គ.ស. ១៩៤៣ ព.ស. ២៤៨៥
D-បញ្ជីរឿង 
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ 
១- ចម្រៀងទេព្ដារបស់បញ្ចសិខទេវបុត្រ (ទេពចម្រៀងនៅស្ថានត្រៃត្រិង្ស) –ព្រះអាចារ្យ ញ សឿង២៤៩
២- រឿងកុលាបប៉ៃលិន (តមក) –ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម២៥៥
៣- រឿងប្រដៅចិត្រ (ពាក្យកាព្យ តមកនិងចប់) –អ្នកឧកញ៉ាចេស្ដាវិនិច្ឆ័យកែវ ហង្ស២៧០
៤- រឿងព្រេងខ្មែរចៅធុងចៅសាញ់ (តមកនិងចប់) –អ្នកឧកញ៉ាចេស្ដាវិនិច្ឆ័យកែវ ហង្ស២៨៥
II. ផ្នែកសាសនា 
៥- ប្រជុំមហាសន្និបាតនៃពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ៣០០
៦- ដំណឹងបុណ្យបញ្ចុះសីមានៅវត្តនានា៣០៧
អត្ថបទក្បាលទី ១ ឆ្នាំទី ១៥ ខ្សែទី ៦ គ.ស. ១៩៤៣ ព.ស. ២៤៨៥
D-បញ្ជីរឿង 
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ 
១- បណ្ដាំពាលី (ពាក្យកាព្យ ៨) ហ្មិនមាស –ឧកញ៉ា វិបុលរាជសេនា (មាស )៣០៩
២- កុលាបប៉ៃលិន (តមក) –ឃុននិពន្ធមន្ដ្រី ញ៉ុក ថែម៣១៤
II. ផ្នែកសាសនា 
៣- វច្ចកុដិវត្ត –ព្រះតេជព្រះគុណ ព្រះធម្មលិខិត ល្វី ឯម៣៣៣
៤- ធម្មគោរព –ព្រះគ្រូឧត្ដមមុនី ម៉ឹង សេស៣៤០
៥- អំពីប្រឡងរើសសិស្សថ្មី ចូលរៀនក្នុងសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ –ព្រះអាចារ្យ កៅ ស៊ឹម៣៥១
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៥ ខ្សែទី ៧ គ.ស. ១៩៤៣ ព.ស. ២៤៨៥
D-បញ្ជីរឿង 
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ 
១- សរសើរព្រះរស្មី –លោកគ្រូ សីលសំវរ អិត ហាក់៣៦៩
២- កុលាបប៉ៃលិន (តមក) –ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម៣៧៧
៣- លោកន័យ ពាក្យកាព្យ (តមក) –អ្នកឧកញ៉ាវង្សាសរពេជ្ញ (នង)៤០៣
II. ផ្នែកសាសនា 
៤- អំពីបុណ្យបូជាសពលោកគ្រូចៅអធិការវត្តពោធិ ព្រឹក្ស –ព្រះតេជព្រះគុណព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យ (ជ ណាត)៤១២
៥- អំពីតាំងចៅអធិការថ្មី –ដំណឹងអំពីក្រសួងធម្មការ៤១៥
៦- អំពីពិធីបុណ្យបូជាព្រះសព សម្ដេចមង្គលទេពាចារ្យ (ស៊ុក) –ហ្មឺនបណ្ណានរក្ស ប៊ូ ប៉ូ៤១៦
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៥ ខ្សែទី ៨ គ.ស. ១៩៤៣ ព.ស. ២៤៨៥
D-បញ្ជីរឿង 
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ 
១- សេចក្ដីអធិប្បាយអំពីបុរាណសុភាសិត –អ្នកអាចារ្យជិត បិន៤៤១
២- កុលាបប៉ៃលិន (តមកនិងចប់) –ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម៤៦៣
៣- រឿងព្រេងខ្មែរ ” និទានមាន់ធ្នាក់”៤៨៩
៤- កិច្ចការរបស់ក្រុមជំនុំរងខាងទំនៀមទម្លាប់ –ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ៤៩៦
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៥ ខ្សែទី ៩ គ.ស. ១៩៤៣ ព.ស. ២៤៨៥
D-បញ្ជីរឿង 
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ 
១- ជាតកសុភាសិត –លោកគ្រូអាចារ្យពាង សុខ៤៩៩
២- រឿងព្រះបាទអសោកមហារាជ (តមក) –អ្នកអាចារ្យគឹម អាន៥០៤
៣- រឿងព្រេងខ្មែរ ” និទានមាន់ធ្នាក់” (តមកនិងចប់)៥២៤
II. ផ្នែកសាសនា 
៤- ធម្មាធិប្បាយ –ព្រះបាឡាត់ ធម្មប្បញ្ញាញាណ ស៊ិន ហ៊ាន៥៣៣
៥-ប្រវត្ដិលោកគ្រូចៅអធិការពៅ ង៉ែត –លោកគ្រូចៅអធិការ ជិន នាក់៥៣៩
៦- អំពីតាំងចៅអធិការនិងមន្ត្រីសង្ឃ –ដំណឹងពីក្រសួងធម្មការ៥៤៤
៧- អំពីអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើបុណ្យបញ្ចុះសីមានៅវត្តនានា –ដំណឹងអំពីក្រសួងធម្មការ៥៤៩
អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៥ ខ្សែទី ១០ គ.ស. ១៩៤៣ ព.ស. ២៤៨៥
D-បញ្ជីរឿង 
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ 
១- និទានសុភាសិត ទី១ –លោកគ្រូព្រះអាចារ្យ ពាង សុខ៥៥១
២- រឿងព្រះបាទអសោកមហារាជ (តមក) –អ្នកអាចារ្យគឹម អាន៥៥៧
II. ផ្នែកសាសនា 
៣- លោកធម្មសូត្រ –ព្រះគ្រូញាណ សំវរៈញាណ ឈិន៥៩៣
៤- អំពីតាំងចៅអធិការ –ដំណឹងអំពីក្រសួងធម្មការ៦០៤

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៥ ខ្សែទី ១១ គ.ស. ១៩៤៣ ព.ស. ២៤៨៥

D-បញ្ជីរឿង 
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ 
១- មាយើង (ពាក្យកាព្យ)៦០៧
២- រឿងព្រេងខ្មែរ ” រឿងម្ដាយពិតឪពុកពិត ស្រីពិត”៦១៦
៣- រឿងព្រះបាទអសោក (តមក) –អ្នកអាចារ្យ គឹម អាន៦៣២
II. ផ្នែកសាសនា 
៤- សុជាតាជាតក –លោកអាចារ្យ ម៉ិញ ណាគ្រី៦៥៧

អត្ថបទក្បាលទី ២ ឆ្នាំទី ១៥ ខ្សែទី ១២ គ.ស. ១៩៤៣ ព.ស. ២៤៨៥

D-បញ្ជីរឿង 
I. ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រ 
១- ប្រជុំសុភាសិតខ្មែរ តាមលំដាប់អក្សរ –ឃុននិពន្ធមន្ត្រី ញ៉ុក ថែម៦៦៦
២- និទានរឿងព្រេងខ្មែរ រឿងមេចោរស៊ីផងគ្នា៦៧៣
៣- រឿងឆ្នាំងវែងអន្ទង់វែង៦៧៣
៤- រឿងព្រះបាទអសោកមហារាជ (តមកនិងចប់) –អ្នកអាចារ្យ គឹម អាន៦៧៥
II. ផ្នែកសាសនា 
៥- សុជាតាជាតក (តមកនិងចប់) –អាចារ្យ ម៉ិញ ណាគ្រី៧០៩
៦- លោកធម្មសូត្រ (តមក) –ព្រះគ្រូញាណ សំវរៈ ញាណ ឈិន៧១១
៧- អំពីរបៀបតាំងចៅអធិការនិងមន្ត្រីសង្ឃ –ដំណឹងពីក្រសួងធម្មការ៧១៨
៨- ដំណឹងផ្សេងៗ៧២០
៩- តែងប្រកួតរឿង

  •  
  •  
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
So Rya
3 months ago

ខ្ញុំសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ការចែករំលែកនូវទស្សនាវដ្តីកម្ពុជសុរិយាដ៏មានតម្លៃសម្រាប់កូនខ្មែរស្រាវជ្រាវខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យបងផុសគ្រប់ភាគបន្តទៀត
សូមអរគុណ