កប្ប – កាប់

 

វចនានុក្រមខ្មែរ សម្ដេច ជួន ណាត ទំព័រ

កប្ប

(កាប់) ន. (បា. ; សំ. កល្ប) កាលដែលតាំងនៅយូរអង្វែង : មួយកប្ប, ភ្លើងប្រល័យកប្ប ។

២២

កាប់

កិ. (បា.  កប្ប “សម្រេច, ផ្តាច់…”) ប្រហារដោយគ្រឿងមានមុខមុត មានដាវនិងកាំបិតជាដើម ។

 ៣២

 

បញ្ចេញយោបល់ ៖