អត្ថបទថ្មីៗ

ច្រើនទៀត

បាឋកថា រឿងបុរាណ​ទុតិយិកា

មាន​សេចក្ដី​ទាក់ទង​រវាង​ពុទ្ធ​ចក្រនិង​រាជ​អាណា​ចក្រ ឧកញ៉ា ទេព​ពិទូរ ឈឹម ក្រសេម គន្ថ​បណ្ឌិត ការ​ទាក់ទង​ច្បាប់​សម្រាប់​ស្រុក និង​ពុទ្ធ​សាសនា​ដែល​នឹង​ពោល​ទៅ​នេះ​សំដៅ​ដល់​បញ្ញា​ច្បាប់​ផ្សេងៗ ដែល​កើត​ឡើង​ដោយ​អាស្រ័យ​ការ​ដែល​អ្នក​ស្រុក​ញែក​បុគ្គល​ចេញ​ជា​ព្រះ​សង្ឃមួយ​ពួក ជា​ឃរាវាស​មួយ​ពួក …

និរាស​នគរ​វត្ត ពាក្យកាព្យ

៦២០ -

មន្ធាតុរាជ​ជាតក

៨៤៤ -

សារវន្តកថា

ច្រើនទៀត

ប្រស្នា​ត្រៃ​មន្ត្រី

៩៤៩ -

តម្លៃ​សិល្បសាស្ត្រ

៩៩២ -

ច្បាប់​ក្រម​បរិយាយ

១,២០៦ -

អំពី​ពាក្យ​ថា​ ​ធម៌​ចាស់​ ​ធម៌​ថ្មី​

៣,៣៣៦ -

ខេមា​ខេមសរណ​គមនកថា

២៣,០៦៩ -

និទានជាតក

ច្រើនទៀត

មន្ធាតុរាជ​ជាតក

៨៤៥ -

ភណ្ឌុតិណ្ឌុក​ជាតក

១,៣៥៨ -

សម្ពុលា​ជាតក

១,៣០៩ -

សុតធនុជាតក

២៦,០៨៥ -

រតនបជោត​ជាតក

២២,៩៧៤ -

វេទព្វជាតក

២១,៧៧៨ -

និទានសូត្រ

ច្រើនទៀត

ព្រះ​ធម្មចក្កប្បវត្ត​នសូត្រ

១៤,១៦៨ -

អនុត្ត​រិយ​សុត្ត

១៥,២១១ -

សត្តធន​សូត្រ

១៥,០២៧ -

អសារកសូត្រ

១៥,០១៧ -

គិរីមានន្ទសូត្រ

១៥,៩០៦ -

និព្វានសូត្រ

១៥,២៥៨ -

កាព្យផ្សេងៗ

ច្រើនទៀត

បាឋកថា រឿងបុរាណ​ទុតិយិកា

មាន​សេចក្ដី​ទាក់ទង​រវាង​ពុទ្ធ​ចក្រនិង​រាជ​អាណា​ចក្រ ឧកញ៉ា ទេព​ពិទូរ ឈឹម ក្រសេម គន្ថ​បណ្ឌិត ការ​ទាក់ទង​ច្បាប់​សម្រាប់​ស្រុក និង​ពុទ្ធ​សាសនា​ដែល​នឹង​ពោល​ទៅ​នេះ​សំដៅ​ដល់​បញ្ញា​ច្បាប់​ផ្សេងៗ ដែល​កើត​ឡើង​ដោយ​អាស្រ័យ​ការ​ដែល​អ្នក​ស្រុក​ញែក​បុគ្គល​ចេញ​ជា​ព្រះ​សង្ឃមួយ​ពួក ជា​ឃរាវាស​មួយ​ពួក …

និរាស​នគរ​វត្ត ពាក្យកាព្យ

៦២១ -

សុវណ្ណសាមជាតក ពាក្យកាព្យ

១,០៥៣ -

សទិសសូរ

ច្រើនទៀត

ឆ្នាំងបាយរបស់គ្រូបោក គឺមនុស្សឆោត

មន្តអាគម​គាថា យ័ន្ត​កថា កើតឡើង​អំពី​ការ​មិនដឹង​នូវ​សច្ចភាព​នៃ​ជីវិត ។ រឿង​ទាំងអស់​នេះ បើ​ទោះជា​មានប្រសិទ្ធភាព ក៏​ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ​ទ្រង់​ហាម​ភិក្ខុសង្ឃ​មិន​ឱ្យ​ធ្វើ​ដែរ គឺ​ហាម​ទាំង​ធ្វើឱ្យ​គេ ហាម​ទាំង​ធ្វើ​ប្រើ​ខ្លួនឯង ព្រោះ​ជា​វិជ្ជា​មួយ​ដែល​បិទបាំង​នូវ​ចំណេះដឹង​ក្នុង​រឿង​ជីវិត …

សាសនា​ទុក​ជា​ថ្នាំ​ប្រចាំ​ជីវិត

១៤,៩២៩ -

វត្ថុបំណង​នៃ​ពុទ្ធសាសនា

១៤,៨៨៥ -

លោក​មុខ​មាន​មែន​ឬ​ទេ?

១៤,៩៩៣ -