អត្ថបទថ្មីៗ

ច្រើនទៀត

ធម្មិកោវាទ

ព្រះអាចារ្យ ឯក- ញឹម ធម្មិស្សរោ ចៅអធិការវត្តធម្មិស្សរារាម ស្រុកសូទ្រនិគម ខេត្តសៀមរាប រៀបរៀង ច្បាប់ធម៌ក្នុងសៀវភៅនេះ យើងខ្ញុំ …

បរិយាយសិប្បកថា

៣,០៧០ -

អំពីពាក្យ «ផ្លាក» និង «ស្លាក»

១,៧២៦ -

ឯក​ភាគ​នៃ​មិលិន្ទ​ប្បញ្ហា

៣,២៣៥ -

សារវន្តកថា

ច្រើនទៀត

បរិយាយសិប្បកថា

៣,០៧១ -

ឯក​ភាគ​នៃ​មិលិន្ទ​ប្បញ្ហា

៣,២៣៦ -

បាឋកថា រឿងបុរាណ​ទុតិយិកា

២,៤៣២ -

ប្រស្នា​ត្រៃ​មន្ត្រី

២,៧៥៧ -

តម្លៃ​សិល្បសាស្ត្រ

២,៨០៦ -

ច្បាប់​ក្រម​បរិយាយ

៣,០៣៧ -

និទានជាតក

ច្រើនទៀត

មន្ធាតុរាជ​ជាតក

២,៥៨០ -

ភណ្ឌុតិណ្ឌុក​ជាតក

៣,០៧៩ -

សម្ពុលា​ជាតក

៣,០២៨ -

សុតធនុជាតក

២៧,៧២១ -

រតនបជោត​ជាតក

២៤,៥៦៩ -

វេទព្វជាតក

២៣,៣៦៥ -

និទានសូត្រ

ច្រើនទៀត

ព្រះ​ធម្មចក្កប្បវត្ត​នសូត្រ

១៥,៧៥៦ -

អនុត្ត​រិយ​សុត្ត

១៦,៧៥៧ -

សត្តធន​សូត្រ

១៦,៥៨៣ -

អសារកសូត្រ

១៦,៥៥៥ -

គិរីមានន្ទសូត្រ

១៧,៤៨៣ -

និព្វានសូត្រ

១៦,៨០០ -

កាព្យផ្សេងៗ

ច្រើនទៀត

ធម្មិកោវាទ

ព្រះអាចារ្យ ឯក- ញឹម ធម្មិស្សរោ ចៅអធិការវត្តធម្មិស្សរារាម ស្រុកសូទ្រនិគម ខេត្តសៀមរាប រៀបរៀង ច្បាប់ធម៌ក្នុងសៀវភៅនេះ យើងខ្ញុំ …

និរាស​នគរ​វត្ត ពាក្យកាព្យ

២,៥៧៥ -

សុវណ្ណសាមជាតក ពាក្យកាព្យ

២,៨២០ -

សទិសសូរ

ច្រើនទៀត

ឆ្នាំងបាយរបស់គ្រូបោក គឺមនុស្សឆោត

មន្តអាគម​គាថា យ័ន្ត​កថា កើតឡើង​អំពី​ការ​មិនដឹង​នូវ​សច្ចភាព​នៃ​ជីវិត ។ រឿង​ទាំងអស់​នេះ បើ​ទោះជា​មានប្រសិទ្ធភាព ក៏​ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ​ទ្រង់​ហាម​ភិក្ខុសង្ឃ​មិន​ឱ្យ​ធ្វើ​ដែរ គឺ​ហាម​ទាំង​ធ្វើឱ្យ​គេ ហាម​ទាំង​ធ្វើ​ប្រើ​ខ្លួនឯង ព្រោះ​ជា​វិជ្ជា​មួយ​ដែល​បិទបាំង​នូវ​ចំណេះដឹង​ក្នុង​រឿង​ជីវិត …

សាសនា​ទុក​ជា​ថ្នាំ​ប្រចាំ​ជីវិត

១៦,៤៥៣ -

វត្ថុបំណង​នៃ​ពុទ្ធសាសនា

១៦,៤២៣ -

លោក​មុខ​មាន​មែន​ឬ​ទេ?

១៦,៥៣៣ -